Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Design: projekt och fördjupning 15 högskolepoäng

Design: project and depth
Grundnivå, D0045A
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Industriell design
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt samt kurserna D0030A Design: process och metod och D0039A Design: Interaktion och prototyper eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
 • Demonstrera fördjupad kunskap inom produktdesign, designprocesser och designmetodik genom att kunna identifiera, redogöra, referera och relatera relevant teori och metodik inom området teknisk design
 • visa insikt i teknisk design, användarcentrerad design och produktutveckling genom att implementera relevant teori och metod, samt genom att skriftligt och muntligt kunna argumentera för idéer och lösningar i förhållande till teorin
 • demonstrera förmåga att självständigt och i dialog med andra planera, genomföra och kommunicera ett designprojekt genom att visa insikt i kärnvärden, nuvarande produkter och tjänster, produktutvecklingsstrategier, designmetodik, användbarhet, konstruktion och formgivning
 • demonstrera förmåga att visuellt, skriftligt och muntligt kommunicera idéer och lösningar på ett professionellt vis
 • visa värderingsförmåga i analys och värdering av idéer, lösningar och koncept utifrån identifierade kärnvärden, användarupplevelse inkluderat användares behov och förutsättningar samt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling
 • visa ett förhållningssätt som inkluderar professionalitet samt kontinuerligt lärande och kompetensutveckling inom teknisk design
 • Visa fördjupad kunskap om inkluderande design
 • Visa förmåga att identifiera breddade användarbehov och användarupplevelser i visuell kommunikation, symboler, gestaltning och interaktion mellan människan och produkter, förmåga att tillämpa detta i ett produktdesignprojekt
 • Demonstrera förmåga att kritiskt reflektera över inkluderande design i förhållande till projektets resultat och målgrupp

Kursinnehåll
Kursen är ett av de avslutande momenten av din utbildning i teknisk design och omfattar självständigt genomförande av ett designuppdrag i syfte att tillämpa och fördjupa kompetenser. Uppdragens innehåll och genomförande varierar och i möjligaste mån ges studenten chans att arbeta med det som anses mest värdefullt för kompetensutveckling. Självständigt arbete innebär i den här kursen att ett stort ansvar läggs på att ansvara, samarbeta och leda både sig själv och andra i projektets genomförande.

 • Praktisk och teoretisk grund inom teknisk design
 • Akademiskt skrivande
 • Fördjupning inom teknisk design
 • Projektarbete
 • Gestaltning av designprojekt

Genomförande
Kursen består huvudsakligen av professionellt, praktiskt och självständigt genomförande av uppdrag i ett mindre team med stöd av handledare. Uppdragen syftar till att ge dig möjlighet att öva din självständighet och professionalitet, dvs. att tanken är att du ska möta samma typ av frågeställningar och arbetsuppgifter som du senare kommer att möta i din professionella yrkesutövning. Under projektets genomförande ska löpande dokumentering och rapportering ske både till uppdragsgivare och coacher och en dokumentation av projektet.

Examination
Akademiskt skrivande 4 hp U G VG
Projekt 9 hp U G VG
Workbook 2 hp U G

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Peter Törlind

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
The Field Guide to Human-centered Design: Design Kit, IDEO 2015, ISBN: 9780991406319

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Akademiskt skrivandeU G VG *4.00ObligatoriskH18
0002ProjektU G VG *9.00ObligatoriskH18
0003WorkbookU G VG *2.00ObligatoriskH18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-02-14