Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Grafisk design: projekt inom grafisk design 15 högskolepoäng

Graphic design: graphic design project
Grundnivå, D0047A
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Grafisk design
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion
Ingår i huvudområde
Grafisk design

Behörighet

Grundläggande behörighet samt minst 60 hp avklarade kurser med minst godkänt resultat inom Grafisk design eller Mediedesign varav följande kurser måste ingå: Grafisk design: Typografi, språket och formen 2 (D0040A) 15 hp och Grafisk design: Identitetsdesign (D0041A) 15 hp, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas kursdeltagaren visa grundläggande: 

Kunskap och förståelse
1 Fördjupad kunskap om teoretisk och praktisk grund inom grafisk desgin
2 Förståelse för textbaserade narrativ i förhållande till olika kontexter
3 Förståelse för aspekter av jämställdhet, etik och och normkritik i en situerad kontext
4 Förståelse för konstnärliga tekniker, material och medier, färg- och formlära, samt kultur- och konsthistoriska perspektiv

Förmåga och färdighet
5 Förmåga att formulera relevanta kritiska frågeställningar för grafisk design i en bred samtida och framtida bemärkelse
6 Förmåga att kritiskt analysera, identifiera och formulera en kreativ brief för en specifik kontext
7 Förmåga att tillämpa normkreativa strategier och principer 
8 Förmåga att inhämta användarperspektiv och tolka intressentperspektiv 
9 Förmåga till självständigt ledarskap och ansvarstagande
10 Förmåga att utföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar
11 Förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem 
12 Förmåga att producera konstnärliga verk med originalitet och nytänkande
13 Förmåga att exponera konstnärliga verk för en viss kontext och publik 
14 Förmåga att muntligt, skriftligt, etiskt och visuellt kommunicera grafisk design

Värderingsförmåga
15 Förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta, kontextuella, konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter
16 Förmåga att tolka, ifrågasätta och belysa aspekter som bidrar till ny eller djupare kunskap inom grafisk design
17 Förmåga att reflektera kring sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt


Kursinnehåll
Kursen är ett av de avslutande momenten i programmet Grafisk design och omfattar självständigt genomförande av uppdrag inom grafisk design och visuell kommunikation. I kursen fördjupas kunskap om grafisk design och förmåga att genomföra designprojekt självständigt och i samverkan med andra. Self-management, project management och team management är centrala delar.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen består huvudsakligen av professionellt, praktiskt och självständigt genomförande av ett konstnärligt gestaltningsuppdrag i ett mindre team med stöd av kursens handledare. Uppdragen syftar till att ge dig möjlighet att öva din självständighet och professionalitet, dvs. att tanken är att du ska möta samma typ av frågeställningar och arbetsuppgifter som du senare kommer att möta i din professionella yrkesutövning. Under projektets genomförande sker löpande återkoppling vid förbestämda seminarier för 25%, 50%, 75%, 90% färdigställande. Under dessa seminarier genomförs peer reviews, diskussioner, reflektioner och workshops kring det aktuella kursämnet och mottagarens förutsättningar.   

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom visuella, muntliga och skriftliga prov med betygsnivåerna U, G och VG.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Åsa Wikberg-Nilsson

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Yvonne Eriksson, Anette Göthlund (2004, 2012). Möten med bilder: analys & tolkning av visuella uttryck.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0004Hemtentamen - Konstnärlig kommunikationU G#4.00ObligatoriskH21
0005Visuell, muntlig och skriftlig examination - Projekt inom grafisk designU G VG *9.00ObligatoriskH21
0007Visuell, muntlig och skriftlig examination - WorkbookU G VG *2.00ObligatoriskH22

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11