Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete i teknisk design, högskoleingenjör 15 högskolepoäng

Degree project in industrial design engineering, Bachelor of Science in Engineering
Grundnivå, D0050A
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygsskala
U G#
Ämne
Industriell design
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Minst 135 hp avklarade kurser av examensfordringarna. Av bas- och kärnkurserna får högst två 7,5 hp kurser (alt. en 15 hp kurs) vara oavklarade.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att tillämpa teori och metod för att lösa problem påj vetenskaplig grund med relevans för en yrkesverksamhet som högskoleingenjör i Teknisk design.

Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:

 • Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne
 • Tillämpa kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden i ett utrednings-, utvecklings- eller mindre forskningsprojekt på ett självständigt och systematiskt sätt
 • Välja och motivera metod för studien
 • Med relevant information på ett ingenjörsmässigt sätt analsysera och besvara formulerad problemställning
 • Finna och kritiskt värdera information och sammanfatta denna på ett ingenjörsmässigt sätt
 • Planera, strukturera och genomföra ett utvecklings- eller utredningsarbete
 • Bedöma relevansen av erhållna resultat
 • Arbeta efter tidplan
 • Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt
 • Utforma och genomföra en presentation där arbetets resultat och slutsatser redovisas och försvaras
 • Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt
 • Visa fördjupad kunskap om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, samt hur interaktionen mellan människan, produkter, tjänster och system bör utvecklas för att vara inkluderande, hållbar och jämställd
 • Visa förmåga att tillämpa kunskap om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i ett designprojekt
 • Demonstrera förmåga att reflektera över hållbarhet, inkludering och jämställdhet i förhållande till användare, produkt, företag och samhälle

Kursinnehåll
Innehållet i examensarbetet utformas i dialog med handledare. Examensarbetet innehåller alltid en teoretisk uppbyggnad i form av en litteraturstudie som belyser teknikområde och metodik, sammanfattad på ett vetenskapligt sätt.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Studenten genomför och planerar självständigt examensarbetet med handledare som stöd. I examensarbetet ingår att göra en tidplan för hela projektet som kontinuerligt följs upp.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig presentation av eget arbete

I rapporten skall studenten visa förmåga att:
 • Motivera den valda problemställningen
 • Välja och motivera metod för studien
 • Med koppling till vald teori/metod samla in information relevant för problemformuleringen
 • På ett relevant sätt skriftligt presentera den insamlade informationen
 • Utifrån vald teori/metod analysera och besvara formulerad problemställning
 • Med ett kritiskt förhållningssätt bedöma relevansen av erhållna resultat
 • Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt
 • Mutlig presentation av eget arbetete
 • Opponering på annans arbete
 • Närvara vid presentationer av andra examensarbeten


För godkänt på kursen krävs deltagande i obligatoriska sammankomster, seminarier samt registrering av arbetet enligt LTUs regler.

Övrigt
Institutionen tillhandahåller aktiv handledning under en termin från kursstart.  Examensarbetet utförs företrädesvis enskilt och endast i undantagsfall med maximalt två deltagande studenter. I de fall där examensarbetet utförs av två studenter skall detta synas i rapportens omfång och djup. Kontakt: ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se.

Examinator
Åsa Wikberg-Nilsson

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1
Valet av litteratur sker i samråd med examinator, handledare och deltagande studenter.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Start av examensarbeteU G#0.00ObligatoriskH18
0002Opponering av annat examensarbeteU G#0.00ObligatoriskH18
0003Muntlig presentationU G#0.00ObligatoriskH18
0004Godkänd rapportU G#15.00ObligatoriskH18Ja

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17