Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Service design 7,5 högskolepoäng

Service design
Grundnivå, D0053A
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G#
Ämne
Grafisk design
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas kursdeltagaren visa grundläggande: 

Kunskap och förståelse
1 Teoretisk och praktisk förståelse för användare och användarupplevelse
2 Förståelse för metoder och processer för service design
3 Kunskap om kundfokus och tjänsteutveckling för olika praktiker och kontexter
4 Förståelse för olika tjänstedesignperspektiv

Färdighet och förmåga
5 Förmåga att identifiera och formulera empati med användarupplevelser
6 Förmåga att utforska användarbeteende
7 Förmåga att gestalta och kommunicera användarupplevelse
8 Förmåga att interagera med olika användargrupper för inhämtande av olika perspektiv
9 Förmåga att implementera relevanta konstnärliga tekniker, material och medier för att kommunicera service design

Värderingsförmåga
10 Förmåga att göra värderingar med avseende på relevanta samhälleliga, sociala och etiska aspekter
11 Förmåga att reflektera kring tjänstedesigns roll ur ett samhälleligt och hållbart perspektiv


Kursinnehåll
Tjänstedesign omfattar planering och organisering av människor, kommunikation och interaktion för att förändra användarupplevelsen av en tjänst. Kursen omfattar användarcentrerad designdriven utveckling av tjänster för att säkra en god användarupplevelse och för att åstadkomma nytänkande helhetslösningar för både fysiska och digitala tjänsteinteraktioner.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen genomförs i form av s.k. blended learning vilket innebär att du tar del av kursmaterial och aktiviteter både självständigt inför, under och efter schemalagda aktiviteter, samt arbetar i projekt både självständigt och i samverkan med andra för att utveckla delar och hela befintliga tjänster genom utforskning av kontext, användarbehov, prototypande, ideation och test och validering av koncept.  

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom visuella, muntliga och skriftliga prov med betygsnivåerna U och G.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Åsa Wikberg-Nilsson

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Stickdorn, Hormess, Lawrence & Schneider (2018) This is service design methods. ISBN 978-1492039594

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0004Muntlig och visuell examination - Användare och användarupplevelseU G#2.00ObligatoriskH21
0005Muntlig, skriftlig och visuell examination - Projekt inom service designU G#3.00ObligatoriskH21
0006Muntlig, skriftlig och visuell examination - WorkbookU G#2.50ObligatoriskH21

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-02-18

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17