KURSPLAN

Skiss- och rittekniker 7,5 högskolepoäng

Sketching and drawing
Grundnivå, D0054A
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Industriell design
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter i att kommunicera via grundläggande skiss-, rit-, och illustrationstekniker, analogt och digitalt. Som ett resultat av kursen ska studenten visa:
 
Kunskap och förståelse om
•    Olika rittekniker och komposition av illustrationer för att kunna visualisera arkitektur i byggd miljö i olika sammanhang
•    Skalor och detaljeringsgrad i byggd miljö samt hur det kan kommuniceras
•    Skissteknik: olika manér och tekniker
•    Grundläggande teckning och målning: färglära, färglära och färgläggningstekniker
•    Grunderna inom 3D-projicering
•    Hur arkitektur kommuniceras genom olika tekniker och för olika målgrupper
•    Hur olika typer av rit- och färgläggningstekniker fungerar i olika media (ex. föreläsning kring olika arkitekturpresentationer)
•    Analoga handritade skisser kontra digitala illustrationer
•    Värdet av skissning som kreativt arbetsverktyg samt som underlag för presentation och kommunikation av arkitektoniska och tekniska lösningar i byggd miljö
 
Färdighet och förmåga att
•    visualisera idéer och koncept genom frihandsskisser och perspektiv
•    visualisera helheter och detaljer i den byggda miljön genom både analoga och digitala tekniker
•    Skissa i olika tekniker, skalor och detaljeringsgrad både för byggnad och stadsbyggnad
•    Rita i plan, sektion, fasad samt enklare 3D-projiceringar
•    Rita planer och perspektiv för byggd miljö
•    Utveckla skissen med avseende på färgsättning, ljus och skugga
•    Använda digitala verktyg för bildredigering och grafisk kommunikation
 
Värderingsförmåga att
 - Värdera olika skisstekniker mot varandras
 - Reflektera kring det egna skissandet och visa förmåga till egen kompetensutveckling

Kursinnehåll
Kursen omfattar användning av olika typer av analoga skiss- och rittekniker och -material så som blyerts, markers, fineliners och akvarell samt handtextande med text och bokstäver i versaler. Den omfattar även 2D-projektion av plan, fasad och sektion, samt skisstekniker för olika skalområden och byggd miljö. I kursen arbetar vi med utveckling av skisser med hjälp av skraffering, ljussättning, skuggbildning och färgsättning. Vi behandlar grundläggande 3D-projektion, människor, växtlighet, miljöer etc. i olika skalor och proportioner. Du får i kursen öva på visualisering av olika geometrier, material och texturer och vi använder digitala verktyg för bildredigering, layout och visuell kommunikation till exempel: Photoshop, Illustrator, InDesign.

Genomförande
Föreläsningar och lektioner med integrerade övningar. En stor del självständigt arbete med både grupp- och individuella övningar som behandlas via feedbackmoment. Kursen omfattar ett stort antal övningar och uppgifter som delvis utförs under de schemalagda kursmomenten och till stor del slutförs på övrig kurstid. Obligatorisk närvaro .

Examination
För godkänt betyg krävs godkänd närvaro på lektioner samt godkända uppgifter och övningar utförda enligt instruktion. Kursen betygsätts med betygen U, G#

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Kursen ersätter kursen D0021A.

Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med D0021A eller kurs med liknande innehåll.

Examinator
Åsa Wikberg-Nilsson

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ching, Francis D.K. Architectural graphics. 2015

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Övningar skiss- och ritteknik 1U G#1.50ObligatoriskV21
0002Övningar skiss- och ritteknik 2U G#2.00ObligatoriskV21
0003Övningar byggd miljöU G#2.00ObligatoriskV21
0004Digitalt skissande och kommunikationU G#2.00ObligatoriskV21