Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Visualiseringstekniker 7,5 högskolepoäng

Visualization techniques
Grundnivå, D0056A
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Industriell design
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt grundläggande kunskaper i perspektivteckning motsvarande kursen Skiss- och rittekniker (D0054A) 7,5 hp. Kursen förutsätter att studenten kan teckna 1-, 2- och 3-punktsperspektiv.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas kursdeltagaren ha utvecklat praktisk kunskap i att visualisera, kommunicera, och presentera konceptuella byggnads- och planförslag manuellt och digitalt genom skisser, ritningar och modeller. Kursdeltagaren visar förståelse av grundläggande teorier inom skissteknik, visuell kommunikation och färgteori samt kan praktiskt tillämpa olika typer av visualiseringsmaterial och -tekniker.  
Kursdeltagaren förväntas demonstrera:

Kunskap om

 • Hur byggnads- och planförslag visualiseras, kommuniceras och presenteras i olika skeden, olika skalområden och detaljeringsgrad i ett projekt.
 • Teorier om skissteknik, färglära och visuell kommunikation mellan avsändare och mottagare.
 • Möjligheter och begränsningar med olika visualiseringstekniker och -verktyg för visualisering, presentation och kommunikation med olika målgrupper
 • Samspelet mellan arkitektonisk helhet och detaljers utformning

Färdighet och förmåga att

 •  Rita byggnader och byggda miljöer i manuellt konstruerade perspektiv
 •  Rita byggd miljö, platsbildningar, gator, byggnader och byggnadsdetaljer i olika skala
 •  Göra ritningar med planer, sektioner, fasader, situationsplaner enligt branschstandard (Bygghandlingar 90)
 •  Visualisera och kommunicera genom olika typer och tekniker av fysiska modeller
 •  Kommunicera med 2- och 3-dimensionell ritning och modell analogt och digitalt
 •  Förflytta sig mellan analoga och digitala tekniker för representation
 •  Använda digitala verktyg (till exempel: ArchiCAD, Revit) i framtagande av tredimensionella modeller och tvådimensionella ritningar enligt branschstandard

Kursinnehåll
 • Teorier inom skissteknik, visuell kommunikation och färglära
 • Träning i centralperspektiv, 2-punktsperspektiv, 3-punktsperspektiv, parallellprojektion, kodad projektion och frihandsteckning analogt och digitalt
 • Träning i 2D ritningar av plan, fasader och sektion analogt och digitalt
 • Träning i modellbyggnad för hand och med laserskärare
 • Träning i skiss-, foto- och videoteknik för inventering och dokumentation av byggnader och byggd miljö
 • Presentationstekniker i olika format såsom posters, powerpoint/keynote, adobe design suite, modellbyggnadsteknik

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen genomförs med introduktion till individuella praktiska övningar och uppgifter med handledning under lektionstid. En stor del av kursens praktiska övningar utförs självständigt utanför lektionstid.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen ges med graderade betyg. Uppgifterna presenteras vid seminarier där kursdeltagaren övar att ge och ta kritik. Uppgifter betygssätts i förhållande till hur väl kursdeltagaren tillgodogjort sig uppgifternas innehåll och hur detta presenteras.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Ersätter kursen D0022A, SkissArk II .

Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med D0022A eller kurs med liknande innehåll.

Examinator
Maria Miller

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ching, Francis D.K. Architectural graphics. 2015
Se https://archive.org/details/FrancisD.K.ChingArchitecturalGraphics6thEd2015
Bygghandlingar 90 (beskriver hur olika bygghandlingar bör utformas utifrån den svenska byggsektorns standarder och rekommendationer)

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Inlämningsuppgifter perspektivskissningU G#1.50ObligatoriskH21
0002Inlämningsuppgifter 2Dritningar/bygghandlingarU G#2.00ObligatoriskH21
0003Muntlig/visuell examination presentations- och modellbyggnadsteknikU G VG2.00ObligatoriskH21
0004Muntlig, skriftlig och visuell examination skiss-, foto-och videoteknikU G VG2.00ObligatoriskH21

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17

Reviderad