Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musicerande I 30 Högskolepoäng

Music Performance I
Grundnivå, D0078G
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet och godkänt antagningsprov.


Urval

Godkänt antagningsprov. Läs mera om antagningsprovets utformning på www.ltu.se i anslutning till kursinformationen.


Platsfördelning
Alternativa: 100%


Mål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att utveckla såväl det egna musikskapandet som lyhördhet och flexibilitet i olika samspelssituationer. Fokus ligger på att synliggöra och stärka artisternas/bandens originalitet och identitet.

Efter kursens genomförande ska studenten kunna visa sin förståelse för hur man:
  • Synliggör och medvetandegör lärprocesser i musicerande och textskrivande.
  • Uppnår en ökad tillit till och självständighet i sin eget musicerande enskilt och i grupp.
  • Kan transformera de informella lärandesituationernas komponenter till att även gälla andra lärandesituationer.

Kursinnehåll
Kärnan i kursen utgörs av att spela och komponera. Projektpresentation av material och arbetssätt, trycksak/design/merchandise. Video/inspelning. Tonvikten ligger på samspel i olika konstellationer med handledning av pedagoger och gästande musiker verksamma inom olika musikstilar. Banden formulerar själva sina mål och studieaktiviteterna planeras efter dessa, exempelvis handledningsbehov, studiematerial och eventuella instrumentallektioner. Färdigheter som är nödvändiga för ett framgångsrikt musicerande tränas dock löpande, som t ex att stärka den musikaliska identiteten och kommunikationsförmågan tekniskt, konstnärligt och stilmässigt, samt att medvetandegöra den lärprocess som ligger till grund för den musikaliska utvecklingen.

Genomförande
Aktion, dokumentation, reflektion och återkoppling i läroprocesserna är själva navet och dessa verksamheter genomsyrar all verksamhet för såväl studenter som lärare. Enskild handledning och grupphandledning. seminarier, clinics och besök av inspiratörer. Tema/projektarbeten som avslutas med spelning eller skivproduktion löper genom båda terminerna. Olika former för processdokumentation som videodagbok, skisstekniker, observationstekniker etc. introduceras. Kursen utgår från en sociokulturell kunskapssyn, vilket innebär att samverkan och interaktion utgör viktiga ingredienser i lärprocesserna.

Examination
Vid kursens slut presenteras och ventileras studenternas måldokument och dokumentationer, produkter och processgenomgångar. Löpande utvärdering görs av musiken där kriterier för personligt uttryck och musikalisk kvalitet definieras i samarbete mellan handledare och studenter. Ett engagerat deltagande vid clinics och gruppövningar ligger också till grund för examination. Examination sker på grundval av inspelningar, spelningar för publik, muntliga redovisningar, gruppdiskussioner etc.


För betyget VG krävs VG i moment:
0004 Individuell fördjupning 1
0009 Individuell fördjupning 2  
0014 Slutredovisning 

Examinator
Erik Weissglas

Litteratur. Gäller från Höst 2008 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur, artiklar, rapporter och annat studiematerial fastställs löpande i dialog med studenterna. Då kurserna är processorienterade relateras den huvudsakliga litteraturen till vardera studentgrupps behov och till det övergripande arrangemang som ska genomföras. Handledare som ansvarar för respektive moment fastställer viss grundlitteratur som senare anges i litteraturlistan

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0004Individuell fördjupning 16.0TG U G VG
0005Branchkunskap 13.0TG U G#
0006Komposition - Song Writing 13.0TG U G#
0007Musikhistoria 11.0TG U G#
0008Musikteori 11.0TG U G#
0009Individuell fördjupning 26.0TG U G VG
0010Branschkunskap 23.0TG U G#
0011Komposition - Song Writing 22.0TG U G#
0012Musikhistoria 21.0TG U G#
0013Musikteori 21.0TG U G#
0014Slutredovisning3.0TG U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Musik och Medier 2008-02-29

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14