KURSPLAN

Musikskapande II 22,5 högskolepoäng

Music Creating II
Grundnivå, D0102G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för konst Kommunikation och Lärande 2011-02-07

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Musikskapande I (K0019G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att utveckla studentens förmåga till självständighet i tanke såväl som i handling. Vidare tränas förmågan och viljan att fungera som en stödjande respondent och att samskapa i kreativa projekt.

  • Studenten ska efter kursens genomförande kunna:
  • Gestalta ett entreprenöriellt förhållningssätt.
  • Visa på förståelse för sina lärprocesser och sitt konstnärliga skapande och gestalta detta i pedagogisk dokumentation och musikalisk produktion.
  • Delta i ett aktivt lyssnande och samskapande i olika gruppkonstellationer.
  • Visa en förståelse för vilka olika roller och funktioner sim ingår i produktionssammanhang.

Kursinnehåll
Fokus ligger på att självständigt kunna planera och genomföra ett eller flera arrangemang som skivinspelningar, spelningar och turnéer. Studenternas (bandens) egna projekt påverkar i hög grad studieinnehåll och val av såväl mentorer som inspiratörer.

  • Musikproduktion: Mixning och mastring, omslag, distribution, projektplanering etc.
  • Från konstnärlig integritet till musikaliskt entreprenörskap: Momentet är individ/bandcentrerat och anpassat till de konstnärliga eller branschorienterade frågeställningar studenterna uppfattar som centrala för sin och/eller bandets utveckling. Momentet kan innehålla föreläsningar och/eller mentorssamtal och bandcoachning.
  • Forskningsprocessen: Dokumentation och kommunikation av forskande och kreativa processer. Responsmetoder för text, lyrik och musik. Presentation av olika textmaterial, gemensam läsning, olika metoder för grupprespons och critical friend seminarier.

Genomförande
Aktion, dokumentation, reflektion och återkoppling i läro¬processerna är själva navet i BoomTown Music Education och dessa verksamheter genomsyrar all verksamhet för såväl studenter som lärare. Processtödjande verktyg och aktiviteter för individen såväl som för gruppen (dialog, grupprespons, självstudiejournaler, inspelningar etc) fördjupas. Kursen utgår från en sociokulturell kunskapssyn, vilket innebär att samverkan och interaktion utgör viktiga ingredienser i läroprocesserna, därför är studentens aktiva deltagande vid gruppövningar och seminarier av största vikt. Kursen löper nära tillsammans med de större musikaliska produktioner som genomförs i Musicerande II.


Examination
Ett väl planerat och genomfört slutarrangemang samt studentens pedagogiska dokumentation ligger till grund för utvärdering och examination. Ett initierat och moget engagemang som ”critical friend” vid litteraturseminarier och vid gruppövningar ligger också till grund för examination. Viss utvärdering sker dagligen studenter och handledare emellan.

För betyget VG krävs VG i moment 0006 Slutprojekt. 

Examinator
Erik Weissglas

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur, artiklar och annat studiematerial fastställs löpande och delvis tillsammans med studenterna. Då kursen är processorienterad relateras den huvudsakliga litteraturen till aktuell studentgrupps behov och till det övergripande arrangemang som ska genomföras.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0003Fortlöpande redovisningU G#5.00ObligatoriskH18
0004Critical friendU G#5.00ObligatoriskH18
0005Pedagogisk dokumentationU G#5.00ObligatoriskH18
0006SlutprojektU G VG *7.50ObligatoriskH18