Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete i musik med inriktning mot gehörsbaserat musikskapande 7,5 högskolepoäng

Thesis in music with specialisation as recording/performing artist
Grundnivå, D0103G
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1E
Betygsskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt avklarat följande kurser med minst godkänt resultat: Individuell fördjupning 1 (D0227G) 7,5 hp, Individuell fördjupning 2 (D0231G) 7,5 hp, Individuell fördjupning 3 (D0239G) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att utveckla studentens förmåga att problematisera och utveckla sitt eget musikskapande och att kunna kommunicera detta såväl musikaliskt som verbalt.

Studenten ska efter kursens genomförande kunna:
  • Genomföra och utvärdera ett självständigt konstnärligt/vetenskapligt arbete samt granska motsvarande arbeten i en reflekterande diskussion.
  • Gestalta ett entreprenöriellt förhållningssätt till sin egen och bandets verksamhet.
  • Kommunicera resultaten i relation till såväl konstnärlig och vetenskaplig forskning som till yrkesmässig praxis och branschorienterade frågeställningar.

Kursinnehåll
Examensarbetet ska utgå ifrån en konstnärlig problemställning som bearbetas med konstnärliga och vetenskapliga metoder samt kommuniceras med medvetenhet om branschens villkor. Fokus ligger på att självständigt kunna planera, genomföra och reflektera kring ett arrangemang som skivinspelning, spelning eller turné.

Litteratur och aktiviteter är knutna till dessa arrangemang men fördjupning inom följande områden ingår i någon form:
  • Problematisera konstnärliga och vetenskapliga förhållningssätt.
  • Att välja en profession inom kreativa näringar – förutsättningar och utmaningar.
  • Forskningsprocesser inom konst och vetenskap.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Ett väl planerat och genomfört examensarbete samt ett tydligt engagemang vid responsseminarierna ligger till grund för utvärdering och examination. Examensarbetet presenteras och diskuteras vid ett offentligt slutseminarium. Den klingande och den skrivna delen ska vara väl integrerade och dokumenterade. Slutseminariet sker med opposition och studenten ska själv opponera på ett annat examensarbete inom kursen.

För godkänt på kursen krävs deltagande i obligatoriska sammankomster, seminarier samt registrering av arbetet enligt LTUs regler.

För betyget VG krävs VG i momentet 0004 Examensarbete.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Erik Weissglas

Litteratur. Gäller från Vår 2012 Lp 3
Litteratur som behövs för examensarbetet väljs individuellt av den studerande i samråd med handledare.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002ResponsseminariumU G#0.50ObligatoriskH18
0003OpponeringU G#1.00ObligatoriskH18
0005ExamensarbeteU G#6.00ObligatoriskH21Ja

Kursplanen fastställd
av Institutionen för konst Kommunikation och Lärande 2011-02-07

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11