KURSPLAN

Estetisk kommunikation 7,5 Högskolepoäng

Aesthetic Communication
Grundnivå, D0104G
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Vår 2019 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Instiutionen Konst, kommunikation och lärande 2011-12-22

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-06-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt U0003G, Grundkurs i dans och lärande 1, 15hp med godkänt resultat


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Den studerande ska efter genomgången kurs kunna

mål a) redogöra för grundläggande kunskaper i hur man arbetar med olika estetiska uttrycksformer.
mål b) undersöka och presentera olika estetiska uttryck med utgångspunkt i ett reflekterande över etiska överväganden
mål c) använda och förmedla estetisk gestaltning ur ett elevperspektiv med utgångspunkt i reflektion och lärande
mål d) omsätta sin förvärvade kunskap om tekniska hjälpmedel i olika former av estetisk kommunikation


Kursinnehåll
  • estetiska verktyg  
  • metodutvecklingsarbete
  • dokumentation 

Genomförande
Kursen består i praktiskt arbete i att skapa och gestalta dans, föreläsningar, diskussioner och reflektioner, utvärdering och dokumentation.


Examination
Prov 1) Individuell muntlig och skriftlig examination – Estetiska verktyg (mål a och b)
Prov 2) Individuell muntlig examination – Metodutvecklingsarbete (mål c)
Prov 3) Individuell dokumentation – Dokumentation (mål d)

Efter ordinarie examinationstillfälle har studenten rätt till omexamination vid högst 4 tillfällen.


Examinator
Cecilia Björklund Dahlgren

Litteratur. Gäller från Vår 2013 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Backström, Eva (red.) (1995). Konsten att motverka främlingsfientlighet och rasism. Stockholm: Statens kulturråd. (s.55-68). Kompendium delas ut på lektion.

Beaumont, Cyril W. & Idzkowski, Stanislas (2003[1922]). The Cecchetti method of classical ballet theory and technique. Mineola, N.Y.: Dover Publications

Berg, Kristian (2010) Rörelseapparatens anatomi - en muskel och triggerpunktsguide. (senaste upplaga) Stockholm: ICVE Production Sweden

Olsson, Cecilia (1993). Dansföreställningar. Kapitel 3, Analysens förutsättningar och grundbegrepp. (s.88-151) Lund: Univ.

Ralov, Kirsten (red.) (1979). The Bournonville school. New York: Audience Arts

Regeringens proposition Tid för kultur 2009/10:3

Schorer, Suki & Lee, Russel (2000). Suko Schorer on Balanchine technique. (1.ed.) New York: A.A. Knopf

Skolverket. (2011). Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 (Lgr 11). Stockholm: Statens skolverk

Vaganova, Agrippina Jakovlevna (1969). Basic principles of classical ballet; Russian ballet technique. New York: Dover publications

Referenslitteratur
Brodin, Gereon (1985). Musikordboken. 4., utök. och omarb. uppl. Stockholm: Forum

Cavalli, Harriet (2001). Dance and music: a guide to dance accompaniment for musicians and dance teachers. Gainesville: University Press of Florida

Jansson, Roine (2007) Stora musikguiden: musikteori för alla. 1. uppl., 1. tr. (Danderyd): Notfabriken

Ring, Iskra (2003). Den röda tråden: metod och konsekvens i undervisning av klassisk balett. 1. uppl. Stockholm: Danshögsk.

Roslund, Björn (1995). Musiklära: en handbok. (Helsingborg): (Björn Roslund)

Hammergren, Lena & Hjort, Madeleine (red.) (2006). Hänryckning och ohygglighet: Koreografi & samtid: (en antologi) om Margaretha Åsbergs koreografiska verk/ (redaktörer:) Lena Hammergren & Madeleine Hjort. Stockholm: Carlsson

Leslie-Spinks, Lesley & Sörenson, Margareta (2011). Mats Ek. Stockholm: Max Ström

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0004Estetiska verktyg3.0TG U G VG
0005Metodutvecklingsarbete3.0TG U G VG
0006Dokumentation1.5TG U G#