KURSPLAN

Examensarbete, konstnärlig kandidat - Studiomusiker 15 Högskolepoäng

Thesis, Bachelor Programme in Music - Session Musician
Grundnivå, D0152G
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Vår 2020 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygskala
U G VG
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt D0161G Musikalisk profil - Studiomusiker 1, D0162G Musikalisk profil - Studiomusiker 2, D0169G Musikalisk profil - Studiomusiker 3, D0174G Musikalisk profil - Studiomusiker 4, D0159G Det musikaliska hantverket - Studiomusiker 1, D0160G Det musikaliska hantverket - Studiomusiker 2, D0168G Det musikaliska hantverket - Studiomusiker 3, D0173G Det musikaliska hantverket - Studiomusiker 4, X0003G Konstnärlig kunskap 1, X0004G Konstnärlig kunskap 2 och X0001G Forskningsprocessen C.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande syfte är att studenten skall visa förmåga
  • att i musikalisk och skriftlig form, med utgångspunkt i den egna verksamheten som studiomusiker och musikproducent, gestalta ett självständigt konstnärligt forskningsarbete; samt
  • att undersöka och reflektera över musikaliskt-konstnärliga frågeställningar med anknytning till den egna konstnärliga verksamheten som studiomusiker och musikproducent inom pop/rock-området
  • att tillämpa vunna kunskaper och insikter i musikproduktion inom vald genre eller genreområde, bl.a. då det gäller att självständigt planera, genomföra och dokumentera musikaliska projekt
  • att sätta in det egna arbetet i ett vidare konstnärligt och kunskapsmässigt sammanhang
  • att kommunicera de vunna insikterna i musik, skrift och tal

Kursinnehåll
I det självständiga arbetet (examensarbetet) ska som en väsentlig del ingå en konstnärlig musikalisk produktion. I relation till denna formuleras en frågeställning, som bearbetas med för det valda ämnet relevanta metoder. Arbetet redovisas dels i musikalisk, dels i skriftlig form. Den skriftliga framställningen ska ha karaktären av självständig reflektion och/eller undersökning. Den konstnärliga produktionen och den skriftliga framställningen ska vara väl integrerade och bilda en sammanhängande helhet.

Vid seminarier skall den studerande aktivt delta i diskussioner samt fullgöra och redovisa uppgifter. Sådana uppgifter kan exempelvis gälla presentation av litteratur eller granskning av delar av medstuderandes pågående självständiga arbeten.

Genomförande
Kursen genomförs i huvudsak som självständigt arbete i form av
  • förberedelser av egen musikalisk produktion
  • eget forskningsarbete, inklusive litteraturstudium
  • redovisning av egen skriftlig och musikalisk produktion

Arbetet stöds genom
  • konstnärlig handledning och texthandledning
  • seminarier där bl.a. det egna och andras pågående examensarbeten diskuteras

Arbetets konstnärliga del kan bestå av en ljud- eller videoinspelning, ett partitur, en konsert eller annat offentligt framträdande eller en installation, alternativt en kombination av flera av dessa former, exempelvis ett partitur i kombination med ett framförande. Den konstnärliga delen ska dokumenteras i en med hänsyn till arbetets art lämplig form, företrädesvis audio- eller videofiler.

Examination
Det självständiga arbetet ska framläggas i sin helhet för diskussion vid ett offentligt slutseminarium. Slutseminariet sker med opposition och studenten ska själv opponera på ett annat självständigt arbete (examensarbete) inom kursen.

Examinator
Åsa Unander-Scharin

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur, musikalier och musik som behövs för det självständiga arbetet väljs individuellt av den studerande i samråd med handledare.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Examensarbete15.0TG U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) »