Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikalisk profil - Jazzmusiker 1 15 högskolepoäng

Musical Profile - Jazz Musician 1
Grundnivå, D0206G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkänt antagningsprov till konstnärlig kandidatutbildning i musik med inriktning jazzmusiker vid LTU/Musikhögskolan i Piteå


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Kunskap och förståelse 
Efter avslutad kurs ska studenten 

 • uppvisa grundläggande kunskap i och förståelse av musikaliska, tekniska, improvisatoriska och metodiska aspekter på det egna övandet och den egna musikaliska praktiken
 • uppvisa grundläggande kunskap om och förståelse av de villkor och krav som är förknippade med ensemblespel i olika instrumentkonstellationer
 • uppvisa grundläggande kunskap och förståelse av sceniska gestaltningsaspekter av musikframföranden 

Färdighet och förmåga 
Efter avslutad kurs ska studenten 

 • uppvisa grundläggande färdighet i instudering av tilldelad repertoar
 • uppvisa grundläggande förmåga att genomföra förelagda konstnärliga uppgifter individuellt och i grupp
 • uppvisa grundläggande förmåga att framföra musik med ett medvetet sceniskt uttryck  


Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs ska studenten 

 • kunna reflektera över den egna utvecklingen av sina instrumentala färdigheter
 • uppvisa ett reflekterande förhållningsätt till sitt lärande  

Kursinnehåll

  Kursen innehåller 

 • ensemblespel och improvisation   
 • instrument eller sång, individuellt och i grupp
 • scenisk gestaltning
 • projektvecka  

Genomförande
 •    enskild- och gruppundervisning, handledning och ensemblerepetitioner  

Examination

Examination sker genom konserter, inspelningar och fortlöpande vid lektionstillfällen 
För att bli godkänd i kursen ska studenten 

 • kunna redogöra för tillägnad kunskap samt utföra tilldelade uppgifter i enlighet med kursmålen  

Examinator
Arne Hagström

Övergångsbestämmelser
Kursen D0206G motsvarar kursen D0153G

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Allt musikaliskt material/sceniska uppgifter som används är individuellt anpassat och presenteras i samband med kursstart/projektstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Ensemblespel och improvisationU G#8.00ObligatoriskH20
0002Instrument/sångU G#4.00ObligatoriskH20
0003Scenisk gestaltningU G#1.00ObligatoriskH20
0004ProjektveckaU G#2.00ObligatoriskH20

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14