KURSPLAN

Musikalisk profil - Jazzmusiker 1 15 högskolepoäng

Musical Profile - Jazz Musician 1
Grundnivå, D0206G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkänt antagningsprov till konstnärlig kandidatutbildning i musik med inriktning jazzmusiker vid LTU/Musikhögskolan i Piteå


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Kunskap och förståelse 
Efter avslutad kurs ska studenten 

 • uppvisa grundläggande kunskap i och förståelse av musikaliska, tekniska, improvisatoriska och metodiska aspekter på det egna övandet och den egna musikaliska praktiken
 • uppvisa grundläggande kunskap om och förståelse av de villkor och krav som är förknippade med ensemblespel i olika instrumentkonstellationer
 • uppvisa grundläggande kunskap och förståelse av sceniska gestaltningsaspekter av musikframföranden 

Färdighet och förmåga 
Efter avslutad kurs ska studenten 

 • uppvisa grundläggande färdighet i instudering av tilldelad repertoar
 • uppvisa grundläggande förmåga att genomföra förelagda konstnärliga uppgifter individuellt och i grupp
 • uppvisa grundläggande förmåga att framföra musik med ett medvetet sceniskt uttryck  


Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs ska studenten 

 • kunna reflektera över den egna utvecklingen av sina instrumentala färdigheter
 • uppvisa ett reflekterande förhållningsätt till sitt lärande  

Kursinnehåll

  Kursen innehåller 

 • ensemblespel och improvisation   
 • instrument eller sång, individuellt och i grupp
 • scenisk gestaltning
 • projektvecka  

Genomförande
 •    enskild- och gruppundervisning, handledning och ensemblerepetitioner  

Examination

Examination sker genom konserter, inspelningar och fortlöpande vid lektionstillfällen 
För att bli godkänd i kursen ska studenten 

 • kunna redogöra för tillägnad kunskap samt utföra tilldelade uppgifter i enlighet med kursmålen  

Examinator
Arne Hagström

Övergångsbestämmelser
Kursen D0206G motsvarar kursen D0153G

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Allt musikaliskt material/sceniska uppgifter som används är individuellt anpassat och presenteras i samband med kursstart/projektstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Ensemblespel och improvisationU G#8.00ObligatoriskH20
0002Instrument/sångU G#4.00ObligatoriskH20
0003Scenisk gestaltningU G#1.00ObligatoriskH20
0004ProjektveckaU G#2.00ObligatoriskH20