Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikalisk profil - Jazzmusiker 4 15 högskolepoäng

Musical Profile - Jazz Musician 4
Grundnivå, D0209G
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Musikalisk profil - Jazzmusiker 3 (D0208G eller D0164G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Kunskap och förståelse 
Efter avslutad kurs ska studenten 

  • uppvisa god kunskap i och förståelse av musikaliska, tekniska, improvisatoriska  och metodiska aspekter på det egna övandet och den egna musikaliska praktiken
  • uppvisa god kunskap om och förståelse av de villkor och krav som är förknippade med ensemblespel i olika instrumentkonstellationer


Färdighet och förmåga 
Efter avslutad kurs ska studenten 

  • uppvisa god färdighet i instudering av tilldelad repertoar
  • uppvisa god förmåga att genomföra förelagda konstnärliga uppgifter individuellt och i grupp

  
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs ska studenten 

  • kunna medvetet reflektera över den egna utvecklingen av sina instrumentala färdigheter
  • uppvisa ett reflekterande och medvetet förhållningsätt till sitt lärande  

Kursinnehåll

Kursen innehåller 

  • ensemblespel och improvisation
  • instrument eller sång, individuellt och i grupp

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
  •    enskild- och gruppundervisning, handledning och ensemblerepetitioner  

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Examination sker genom konserter, inspelningar samt fortlöpande vid lektionstillfällen 
För att bli godkänd i kursen ska studenten 

  • kunna redogöra för tillägnad kunskap samt utföra tilldelade uppgifter i enlighet med kursmålen  

Examinator
Arne Hagström

Övergångsbestämmelser
Kursen D0209G motsvarar kursen D0170G

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Allt musikaliskt material/sceniska uppgifter som används är individuellt anpassat och presenteras i samband med kursstart/projektstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Ensemblespel och improvisationU G#10.00ObligatoriskH20
0002Instrument/sångU G#5.00ObligatoriskH20

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17