Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikalisk profil - Jazzmusiker 5 15 högskolepoäng

Musical Profile - Jazz Musician 5
Grundnivå, D0210G
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt avklarat obligatoriska kurser om minst 60 hp från programmet Musik, konstnärlig kandidat, med minst godkänt resultat, däri ska följande kurs ingå Musikalisk profil - Jazzmusiker 4 (D0209G eller D0170G) 15 hp, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse 
  
Efter avslutad kurs ska studenten 
 • Uppvisa fördjupad kunskap i tekniska och metodiska frågeställningar kring instrumental- och ensemblemusicerande, kring den egna övningen och kring utvecklingen i den egna profileringen
 • Uppvisa fördjupad kunskap om och förståelse för individuellt fördjupningsarbete  
 • Uppvisa fördjupad kunskap om och förståelse för olika former av Jazzimprovisation.

Färdighet och förmåga 
  
Efter avslutad kurs ska studenten 
 • Uppvisa fördjupade färdigheter i att hantera och utveckla ett musikaliskt material för den egna och ensemblens instudering
 • Uppvisa fördjupade färdigheter och god förmåga till att utföra ett individuellt fördjupningsarbete
 • uppvisa fördjupade färdigheter och god förmåga att improvisera.

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Efter avslutad kurs ska studenten 

 • På ett fördjupat sätt kunna reflektera över den egna utvecklingen och det egna lärandet.  

Kursinnehåll
Kursen innehåller 
  
 • ensemblespel
 • improvisation
 • instrumentalundervisning
 • individuellt fördjupningsarbete  

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
 • individuell undervisning och handledning
 • undervisning och övningar i grupp
 • självständiga arbeten  

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examination sker genom klingande redovisning.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Arne Hagström

Övergångsbestämmelser
Kursen D0210G motsvarar kursen D0181G

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1
Allt musikaliskt material/sceniska uppgifter som används är individuellt anpassat och presenteras i samband med kursstart/projektstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001EnsemblespelU G#4.00ObligatoriskH20
0002ImprovisationU G#3.00ObligatoriskH20
0003Instrument/sångU G#3.00ObligatoriskH20
0004Individuell fördjupning/breddningU G#5.00ObligatoriskH20

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11