Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikalisk profil - Rockmusiker 2 15 högskolepoäng

Musical Profile - Rock Musician 2
Grundnivå, D0213G
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Musikalisk profil - Rockmusiker 1 (D0212G eller D0157G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Kunskap och förståelse 
Efter avslutad kurs ska studenten 

 • uppvisa grundläggande kunskap i och förståelse av musikaliska, tekniska och metodiska aspekter på det egna övandet och den egna musikaliska praktiken
 • uppvisa grundläggande kunskaper och förståelse som leder till utveckling av det egna instrumentets förmåga till självständighet i samklang med medmusiker i olika ensemblekonstellationer
 • uppvisa grundläggande kunskaper och förståelse som leder till utveckling av en scenisk medvetenhet och ett sceniskt mod
 • uppvisa grundläggande kunskap om och förståelse för olika former av låtskrivande


Färdighet och förmåga 
Efter avslutad kurs ska studenten 

 • uppvisa grundläggande färdigheter och förmåga till instudering av tilldelad repertoar
 • uppvisa grundläggande kunskaper färdigheter och förmåga att genomföra konstnärliga uppgifter individuellt såväl som i grupp
 • uppvisa grundläggande färdigheter och förmåga att berätta och beröra en publik med hjälp av musikaliska och sceniska uttryck
 • uppvisa grundläggande färdigheter i att skriva egna låtar  


Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs ska studenten 

 • reflektera över den egna utvecklingen på sitt instrument i ett ensemblesammanhang
 • kunna uppvisa ett medvetet förhållningssätt till sitt lärande, både enskilt och i grupp

Kursinnehåll

  Kursen innehåller 

 • ensemblespel
 • låtskrivande
 • instrumentalundervisning  

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
 • individuell undervisning och handledning
 • undervisning och övningar i grupp
 • ensemblespel  

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

För att bli godkänd i kursen ska studenten: 

 • kunna redogöra för tillägnad kunskap samt utföra tilldelade uppgifter i enlighet med kursmålen  

Examinator
Anna Wedin

Övergångsbestämmelser
Kursen D0213G motsvarar kursen D0158G

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001EnsemblespelU G#8.00ObligatoriskH20
0002LåtskrivandeU G#3.00ObligatoriskH20
0003Instrument/sångU G#4.00ObligatoriskH20

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17