Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikalisk profil - Studiomusiker 5 15 högskolepoäng

Musical Profile - Session Musician 5
Grundnivå, D0222G
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Musikalisk profil - Studiomusiker 4 (D0221G eller D0174G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs skall den studerande visa: 

Kunskap och förståelse 
Efter avslutad kurs ska studenten 
-    Uppvisa fördjupade kunskaper i tekniska och metodiska frågeställningar kring instrumental- och ensemblemusicerande, kring den egna övningen och kring utvecklingen i den egna profileringen 
-    Uppvisa fördjupad förståelse för musikers arbetsmöjligheter och branschmässiga förutsättningar 
-    Uppvisa fördjupad förståelse om musikalisk produktion 
-    Uppvisa grundläggande kunskap om och förståelse för musikproducentens konstnärliga roll 


Färdighet och förmåga 
Efter avslutad kurs ska studenten 
-    Uppvisa på fördjupade färdigheter i att hantera och utveckla ett musikaliskt material för den egna och ensemblens instudering 
-    Uppvisa fördjupade färdigheter i att skapa en musikalisk produktion Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs ska studenten 
-    kunna reflektera över den egna utvecklingen och det egna lärandet

Kursinnehåll
Kursen innehåller 
-    instrumentalundervisning 
-    ensemblespel i studiosammanhang 
-    branschkunskap 
-    musikproduktion 
-    producentskap

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
- individuell undervisning och handledning 
- undervisning och övningar i grupp 
- ensemblespel 
- studioinspelningar

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras individuellt genom redovisning av förelagda uppgifter. 

För att bli godkänd i kursen ska studenten:

- kunna redogöra för tillägnad kunskap samt utföra tilldelade uppgifter i enlighet med kursmålen 

Examinator
Robert Svensson

Övergångsbestämmelser
Kursen D0222G motsvarar kursen D0183G

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial, kompendier och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Instrument/sångU G#3.00ObligatoriskH20
0002StudioarbeteU G#4.00ObligatoriskH20
0003BranschkunskapU G#2.00ObligatoriskH20
0004Individuell fördjupning/breddningU G#5.00ObligatoriskH20
0005ProducentskapU G#1.00ObligatoriskH20

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17