KURSPLAN

Drift och underhållsteknik 7,5 högskolepoäng

Operation and Maintenance Engineering
Avancerad nivå, D7004B
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-01-11

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Underhållsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen
Ingår i huvudområde
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

60 högskolepoäng i tekniska ämnen


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Alla tekniska produkter slits beroende på dess användning och ålder, vilket så småningom leder till haveri. När ett fel inträffar kan konsekvenserna bli mycket allvarliga både säkerhets- och miljö-mässigt, förutom operativa och ekonomisk konsekvens. Funktionssäkerhet och underhållsteknik avser förebyggande av fel och uppehållande av funktion, under både design- och driftsfasen av produkters livscykel.

Denna kurs ger deltagarna grundläggande begrepp och principer inom funktionssäkerhet, underhållsteknik och förvaltning av fysiska tillgångar. Efter avslutad kurs kommer deltagarna att kunna modellera och analysera funktionssäkerheten hos produkter, utföra grundläggande riskanalyser, fastställa underhållsbehov och uppskatta tillhörande underhållsintervaller och kostnader. Dessutom kommer deltagarna känna till grunderna inom mänskliga faktorn i drift och underhållsteknik.


Kursinnehåll

Inom kursen kommer olika aspekter av funktionssäkerhet och underhållsteknik diskuteras enligt följande:
• Grundläggande RAMS (funktionssäkerhet, driftsäkerhet/tillgänglighet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet)
• Prestandabedömning
• Analys av underhållsdata
• Analys av reparerbara system
• Riskanalys
• RCM (Reliability-centered maintenance)
• Tekniker för tillståndsbaserat underhåll
• Underhåll och livscykelkostnad
• Mänskliga faktorn i underhållsteknik
• Underhållsmodellering och optimering


Genomförande
Kursen baseras på lektioner, grupparbeten och projektuppgifter

Examination
Skriftlig examen med graderade betyg och godkända projektuppgifter

Examinator
Alireza Ahmadi

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Artiklar och lektionsmaterial.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 55.00ObligatoriskH07
0002ProjektuppgiftU G#2.50ObligatoriskH07