KURSPLAN

Avancerad produktdesign 15 högskolepoäng

Advanced Product Design
Avancerad nivå, D7006A
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-02-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell design
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Design process och metod, D0030A, Design teori och praktik, D0037A, Datorstödd industriell design, D0005A, Avancerad datorstödd konstruktion, M7011T, Formgivning, D7007A, och Interaktionsdesign, D7015A


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
  • visa fördjupad kunskap om produktdesign, designprocesser och designmetodik genom att kunna identifiera, redogöra, referera och relatera relevant teori och metodik inom området teknisk design
  • visa insikt i teknisk design, användarcentrerad design och produktutveckling genom att implementera relevant teori och metod, samt genom att skriftligt och muntligt kunna argumentera för idéer och lösningar i förhållande till teorin.
  • demonstrera förmåga att självständigt och i dialog med andra planera, genomföra och kommunicera ett designprojekt genom att visa insikt i kärnvärden, nuvarande produkter och tjänster, produktutvecklingsstrategier, designmetodik, användbarhet, konstruktion och formgivning
  • demonstrera förmåga att visuellt, skriftlig och muntligt kommunicera idéer och lösningar på ett professionellt vis.
  • visa värderingsförmåga i analys och värdering av idéer, lösningar och koncept utifrån identifierade kärnvärden, användarupplevelse inkluderat användares behov och förutsättningar samt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling.
  • visa ett förhållningssätt som inkluderar professionalitet samt kontinuerligt lärande och kompetensutveckling inom teknisk design
  • visa fördjupad kunskap om normkreativ och inkluderande design
  • visa  förmåga att identifiera breddade användarbehov och användarupplevelser i visuell kommunikation, symboler, gestaltning och interaktion mellan människan och produkter, förmåga att tillämpa detta i ett avancerat produktdesignprojekt
  • visa förmåga att kritiskt reflektera över normkritiska och inkluderande perspektiv i förhållande till projektets resultat och målgrupp

Kursinnehåll
Projektplanering: Förslag till utvecklingsprojekt presenteras, projektval, projektplanering. Informationsinsamling: Olika sätt och vägar att insamla information. Produktbehovsstudier. Marknadsstudier. Problembestämning: Problemformulering, bestämning av problemnivå, avgränsning av problem. Problemundersökning: Områdesanalys, funktionslistning, funktionsuppdelning (funktionsanalys), kriterieviktning. Primärkonstruktion: Produktuppbyggnad, utveckling av förslag till lösningsprinciper, dokumentation och presentation av principlösningar, val av lösningsprincip. Konstruktion: Design (utformning), dimensionering, material- och komponentval, datormodellering. Dokumentation: Framställning av presentationsmaterial, som visar resultat samt projektrapport. Datormodell/fysisk modell. Muntlig presentation

Genomförande
Undervisningen består av lektioner parallellt med arbete med en utvecklingsuppgift i projektgrupp. Obligatorisk närvaro vid föreläsningar, del- och slutredovisning. Projektarbete genomförs i samarbete med industriföretag

Examination
För slutbetyg krävs godkänt projektarbete, godkänd dokumentation samt godkänd presentation av projektresultat.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
D7006A motsvarar i huvudsak D7002A och kan inte ingå i examen samtidigt

Examinator
Åsa Wikberg-Nilsson

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur:
Wikberg Nilsson, Å., Ericson, Å. & Törlind, P. (2015) Design: process och metod. Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44 -10885-8

Rekommenderad litteratur:
Milton, A. & Rodgers, P. (2013). Research methods for Product design. Laurence King ISBN: 978-1-78067-302-8
van Boeijen, A., Daalhizen, J., Zijlstra, J. & van der Schoor, R. (eds.) (2013). Delft Design Guide. Amsterdam: BIS Publishers ISBN 978-9-06369-327-5

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Projektarbete,dokumentation/godkänd presentationG U 3 4 515.00ObligatoriskV09

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.