Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Avancerad modellering 7,5 högskolepoäng

Advanced Modelling
Avancerad nivå, D7010A
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell design
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Minst 120 hp avklarade kurser med minst godkänt resultat, varav minst 30 hp inom ämnesområdet industriell design.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoäng



Mål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse

 • ha kunskaper för att kunna framställa modeller anpassade till yttre krav vad gäller geometri, tolerans och ytfinish.
 • ha kunskap om vilka parametrar som är viktiga för att säkerställa kvaliteten i en modell.

Färdighet och förmåga

 • ha förmåga att bedöma kvaliteten hos ytmodeller.
 • kunna optimera modeller beroende på utgångsdata och måldata.
 • kunna utarbeta strategier för framtagning av modeller beroende på tillämpning.
 • kunna analysera en form och utifrån det hitta bästa modelleringsstrategi.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga till progression i sitt lärande och förmåga att självständigt utveckla sina kompetenser. (examensmål 6D)

Kursinnehåll
De områden som kommer att behandlas är:
 • Yt- och kurvteori
 • Modelleringsstrategier
 • Verktyg för ytgenerering
 • Verktyg och metoder för kurvaturkontroll
 • Problemlösning
 • Symmetrisk modellering
 • In-datahantering
 • Fysiska förlagor
 • Avvikelsemätning
 • Ytgenerering från punktdata
 • Yt/Solidmodellering
 • Ut-data och export till andra system

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen består av teoretiska föreläsningar samt genomgångar av tekniker och modelleringsverktyg för avancerad ytmodellering. Ett antal inlämningsuppgifter kopplade till kursens innehåll ska utföras, och kursen avslutas med en större projektuppgift som redovisas i seminarieform samt skriftlig reflektion.  



Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen ges med differentierade betyg. Kunskap och förståelse samt färdighet och förmåga examineras i  inlämningsuppgifter och projektuppgift, värderingsförmåga och förhållningssätt examineras i skriftlig reflektion.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministrationedu ets@ltu.se, under läsperiodens första två dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.


















Examinator
Åsa Wikberg-Nilsson

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3
Tutorials och instruktioner finns tillgängliga via lärplattformen som informationssidor och inspelat material

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002InlämningsuppgiftG U 3 4 53.00ObligatoriskH15
0003Projekt uppgiftG U 3 4 53.00ObligatoriskH15
0004ReflektionU G#1.50ObligatoriskH15

Kursplanen fastställd
av Institutionen för arbetsvetenskap 2010-02-22

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11