KURSPLAN

Musikalisk gestaltning - Rockmusiker 3 15 högskolepoäng

Musical Performance - Rock Musician 3
Avancerad nivå, D7010G
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-02-13

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musikalisk gestaltning
Ämnesgrupp (SCB)
Musikdramatisk scenframställning och gestaltning
Ingår i huvudområde
Musikalisk gestaltning

Behörighet

Musikalisk gestaltning - Rockmusiker 2 (D7008G).


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kursen utgör en fortsättning på Konstnärlig gestaltning - Rockmusiker 2 och syftar till fortsatt utveckling av de uppsatta kursmålen:

  • visa förmåga att som utövande rockmusiker visa sin konstnärliga röst och identitet.
  • visa en bred historisk och musikalisk/praktisk kännedom om rockmusik i allmänhet, alternativt en omfattande kunskap om sin valda genre/sitt valda genrekomplex.
  • visa förmåga att självständigt gestalta vald pop/rockmusik med en tydlig egen röst.
  • inom sin genre/sitt genrekomplex vara en kunnig, uttrycksfull och skicklig musiker med stor öppenhet för nya trender och utvecklingsvägar.
  • ha relevanta kunskaper om musikbranschen och förmåga att verka självständigt i arbetslivet samt kunna realisera egna konstnärliga projekt.

Kursinnehåll

Utifrån varje students unika bakgrund och egna konstnärliga mål, kommer kursens specifika innehåll att skräddarsys individuellt i samråd med den inriktningsansvarige.

Av samma skäl kräver olika moment varierande former av undervisning (se exempel under genomförande) så också olika examinationsformer (se vidare under examination).


Genomförande

Exempel på undervisningsformer:

Enskilda lektioner, grupplektioner, ensemblespel, föreläsningar, seminarier, workshops, inspelningar, konserter, eget musicerande, egna projekt.


Examination

Studenten väljer i samråd med den inriktningsansvarige bland lämpliga former för både löpande redovisningar i samband med undervisningen och för slutexamination. Exempel på sådana är: muntliga, skriftliga och klingande redovisningar, inspelningar och konserter med koppling till studentens individuella plan.

För betyget Godkänd förväntas att den studerande genomfört och redovisat förelagda uppgifter, allt på ett sådant sätt att kursmålen kan anses uppfyllda.

För betyget Väl godkänd förväntas att studenten uppfyllt samtliga krav för betyget godkänd, samt därutöver har visat en musikalisk skicklighet och originalitet ur ett konstnärligt perspektiv som vida överstiger vad som krävs för betyget godkänd.


Examinator
Arne Hagström

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Val av läromedel, kurslitteratur och noter etc avpassat för inriktningen rockmusiker diskuteras fram tillsammans med undervisande lärare med hänsyn till studentens individuella plan.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G#12.00ObligatoriskH15
0002SlutredovisningU G VG *3.00ObligatoriskH15