Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikalisk gestaltning - Musikproduktion, pop/rock 3 15 Högskolepoäng

Musical Performance - Music Production in Pop/Rock 3
Avancerad nivå, D7011G
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Vår 2022 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygsskala
U G VG
Ämne
Musikalisk gestaltning
Ämnesgrupp (SCB)
Musikdramatisk scenframställning och gestaltning
Ingår i huvudområde
Musikalisk gestaltning

Behörighet

Musikproduktion, pop/rock 2 (D7006G).


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kursen utgör en fortsättning på Musikproduktion, pop/rock 2 och syftar till fortsatt utveckling av de uppsatta kursmålen:

  • visa förmåga att som musikproducent visa sin konstnärliga röst och identitet.
  • visa en bred historisk och musikalisk/praktisk kännedom om populärmusik i allmänhet, alternativt en omfattande kunskap om sin valda genre/sitt valda genrekomplex.
  • visa förmåga att vid inspelningssituationer utveckla och färdigställa vald musik, egenkomponerad eller andras, och med både en tydlig egen röst och, i de fall när musiken har skapats av andra, samtidigt lyhördhet och förståelse för upphovspersonernas intentioner.
  • inom sitt område vara en kunnig, uttrycksfull och skicklig producent med stor öppenhet för nya trender och utvecklingsvägar.
  • ha relevanta kunskaper om musikbranschen och förmåga att verka självständigt i arbetslivet samt kunna realisera egna konstnärliga projekt.

Kursinnehåll

Utifrån varje students unika bakgrund och egna konstnärliga mål, kommer kursens specifika innehåll att skräddarsys individuellt i samråd med den inriktningsansvarige.

Av samma skäl kräver olika moment varierande former av undervisning (se exempel under genomförande) så också olika examinationsformer (se vidare under examination).


Genomförande

Exempel på undervisningsformer:

Enskilda lektioner, grupplektioner, ensemblespel, föreläsningar, seminarier, workshops, inspelningar, konserter, eget musicerande, egna projekt.


Examination

Studenten väljer i samråd med den inriktningsansvarige bland lämpliga former för både löpande redovisningar i samband med undervisningen och för slutexamination. Exempel på sådana är: muntliga, skriftliga och klingande redovisningar, inspelningar och konserter med koppling till studentens individuella plan.

För betyget Godkänd förväntas att den studerande genomfört och redovisat förelagda uppgifter, allt på ett sådant sätt att kursmålen kan anses uppfyllda.

För betyget Väl godkänd förväntas att studenten uppfyllt samtliga krav för betyget godkänt, samt därutöver har visat en musikalisk skicklighet och originalitet ur ett konstnärligt perspektiv som vida överstiger vad som krävs för betyget godkänd.


Examinator
Arne Hagström

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1
Val av läromedel, kurslitteratur och noter etc avpassat för inriktningen musikproduktion, pop/rock diskuteras fram tillsammans med undervisande lärare med hänsyn till studentens individuella plan.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Fortlöpande redovisning12.0TG U G#
0002Slutredovisning3.0TG U G VG

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-02-13

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14