KURSPLAN

Avancerad projektkurs i teknisk design 7,5 Högskolepoäng

Advanced Project in Industrial Design Engineering
Avancerad nivå, D7012A
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Vår 2017 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Stig Karlsson 2011-02-07

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2014-02-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell design
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

MInst 90 hp inom ämnesområdet teknisk design


Urval

Högskolepoäng 20-285 hpMål/Förväntat studieresultat
  • Studenten ska visa kunskap om teknisk designs vetenskapliga grund
  • Studenten ska visa kunskap om design och produktutveckling
  • Studenten ska demonstrera kompetens i att arbeta självständigt inom ramen för ett projekt
  • Studenten ska visa designkompetens i att utveckla produkter och system
  • Studenten ska visa förmåga att muntligt och skriftligt, klart, tydligt och vetenskapligt beskriva sitt arbete
  • Studenten ska visa värderingsförmåga av olika kunskapskällor för det aktuella projektet
  • Studenten ska visa förmåga att kritiskt analysera med avseende på social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling


Kursinnehåll
Avancerad projektkurs inom teknisk design är en kurs som vänder sig till dig som vill fördjupa dig inom design- och produktutvecklingsområdet i ett projekt. Projektet sker inom ramen för ett aktuellt forsknings- eller utvecklingsarbete och har fokus både på vetenskaplighet och praktisk projektarbete.

Genomförande
I kursen skall kursdeltagaren självständigt planera, driva, genomföra och rapportera projektet i samråd med utsedd handledare. Projektet är av både teoretisk och tillämpad karaktär och omfattar fördjupning inom något område som omfattas av design- och produktutveckling. Handledare utses beroende av projektets karaktär.

Examination
Skriftlig och muntlig redovisning av projekt.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första fem dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.


Examinator
Åsa Wikberg Nilsson

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ejvegård, R. (2009). Vetenskaplig metod. (4. uppl.) Lund: Studentlitteratur

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Muntlig och skriftlig presentation7.5G U 3 4 5