Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete i teknisk design, produktdesign, civilingenjör 30 högskolepoäng

Degree project in industrial engineering, product design, Master of Science in Engineering
Avancerad nivå, D7014A
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A2E
Betygsskala
U G#
Ämne
Industriell design
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Minst 240 hp avklarade kurser av examensfordringarna. Av bas- och kärnkurserna får högst två 7,5 hp kurser (alt. en 15 hp kurs) vara oavklarade. Av avklarade kurser ska minst 30 hp vara på avancerad nivå.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att tillämpa teori och metod för att lösa ostrukturerade problem med relevans för en yrkesverksamhet som civilingenjör i Teknisk design inom området produktdesign.

Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:
 
 • Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom ämnesområdet produktdesign
 • Tillämpa kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden i ett komplext utrednings-, utvecklings- eller mindre forskningsprojekt på ett självständigt och systematiskt sätt
 • Välja och motivera metod för studien
 • Utan fullständig information på ett ingenjörsmässigt och vetenskapligt sätt analysera och besvara formulerad problemställning
 • Finna och kritiskt värdera information och sammanfatta denna på ett vetenskapligt sätt
 • Planera, strukturera och genomföra ett forsknings-, utvecklings- eller utredningsarbete
 • Bedöma den vetenskapliga och praktiska relevansen av erhållna resultat
 • Arbeta efter tidplan
 • Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt
 • Utforma och genomföra en presentation där arbetets resultat och slutsatser redovisas och försvaras
 • Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt
 • Utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
 • Visa fördjupad kunskap om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, samt hur interaktionen mellan människan, produkter, tjänster och system bör utvecklas för att vara inkluderande, hållbar och jämställd
 • Visa förmåga att tillämpa social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i ett designprojekt
 • Visa förmåga att tillämpa inkluderande, hållbar och jämställd design
 • Visa  förmåga att reflektera över inkludering, hållbarhet och jämställdhet i förhållande till användare, produkt, företag och samhälle

Kursinnehåll
Innehållet i examensarbetet utformas i dialog med handledare. Examensarbetet innehåller alltid en teoretisk uppbyggnad i form av en litteraturstudie som belyser teknikområde och metodik, sammanfattad på ett vetenskapligt sätt.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Studenten genomför och planerar självständigt examensarbetet med handledare som stöd. I examensarbetet ingår att göra en tidplan för hela projektet som kontinuerligt följs upp.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
 • Skriftlig presentation av eget arbete.
 • Muntlig presentation och försvar av eget arbete
 • Opponering på annans arbete
 • Närvara vid presentationer av andra examensarbeten

I rapporten skall studenten visa förmåga att:

 • Motivera den valda problemställningen
 • Välja och motivera metod för studien
 • Med tydlig koppling till vald teori/metod samla in information relevant för problemformuleringen
 • På ett relevant sätt skriftligt presentera den insamlade informationen
 • Utifrån vald teori/metod på ett korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning
 • Med ett kritiskt förhållningssätt bedöma den ingenjörsmässiga och vetenskapliga relevansen av erhållna resultat
 • Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt

För godkänt på kursen krävs deltagande i obligatoriska sammankomster, seminarier samt registrering av arbetet enligt LTUs regler.

Övrigt
Institutionen tillhandahåller aktiv handledning under två terminer från kursstart.

Examensarbetet utförs företrädesvis enskilt och endast i undantagsfall med maximalt två deltagande studenter. I de fall där examensarbetet utförs av två studenter skall detta synas i rapportens omfång och djup. Kontakt: ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se.

Examinator
Åsa Wikberg-Nilsson

Övergångsbestämmelser
Kursen D7014A motsvarar kursen D7009A

Litteratur. Gäller från Vår 2013 Lp 3
Litteraturen kommer att variera beroende på arbetets karaktär och inriktning. Valet av litteratur sker i samråd med examinator, handledare och deltagande studenter.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Start av examensarbeteU G#0.00ObligatoriskV13
0002Opponering av annat examensarbeteU G#0.00ObligatoriskV13
0003Muntlig presentationU G#0.00ObligatoriskV13
0004Godkänd rapportU G#30.00ObligatoriskV13Ja

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2012-06-21

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17