Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Interaktionsdesign 7,5 högskolepoäng

Interaction design
Avancerad nivå, D7015A
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Industriell design
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Akademisk examen 180 hp.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens fokus är området interaktionsdesign; utformning och utveckling av interaktiva produkter (fysiska artefakter, gränssnitt, system, tjänster, miljöer) med utgångspunkt i människans behov, förutsättningar, förståelse och upplevelse. Kursens syfte är att utveckla och fördjupa studentens beprövade erfarenhet inom en bredd av områden såsom designprocesser, designkompetens, produkter och design som en del i en större kontext för att kunna tillämpas inom interaktionsdesign.

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • visa kunskap och förståelse i begreppet interaktionsdesign och dess historia samt besläktade områden
 • visa kunskap och förståelse i teorier och metoder för interaktionsdesign relaterat till design- och utvecklingsarbete.
 • visa kunskap och förståelse om hur de grundläggande beståndsdelarna i användargränssnitt är utformade och samspelar för bästa användbarhet och användarupplevelse.
 • visa kunskap om teorier i emotional och pleasurable design
 • Visa kunskap om inkluderande design

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • utforma och utveckla interaktiva produkter (fysiska artefakter, gränssnitt, system, tjänster, miljöer) med utgångspunkt i människans behov, förutsättningar, förståelse och användarupplevelse både med skissen som verktyg samt med hjälp av prototyper.
 • utveckla koncept och detaljlösningar för interaktiva produkter och tjänster med utgångspunkt i samspelet mellan användare och system samt med fokus på god användbarhet och tillgänglighet.
 • presentera designförslag muntligt skriftligt samt visuellt med hjälp av skisser och fungerande prototyper.
 • Visa förmåga att utveckla produkter, gränssnitt och system med avseende på inkluderande användarbehov och användarupplevelser.

Värderingsförmåga
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • visa insikt i etiska och estetiska aspekter med utgångspunkt i människans behov, förutsättningar och upplevelse och en långsiktigt hållbar design.
 • studenten ska visa förmåga till kritisk analys och utvärdering av såväl befintliga system som egna konceptuella lösningar.
 • studenten ska kunna beskriva teknikens och designens relevans för användare, företag samt samhälle.
 • studenten ska visa förmåga att ta ställning till etiska och estetiska överväganden för att tillgodose god användbarhet, tillgänglighet och användarupplevelse.
 • Visa förmåga att reflektera kring teknikens roll i samhället.

Kursinnehåll
Kursen behandlar:
 • Kunskap om interaktionsdesign, begreppet och dess historia/besläktade områden
 • Metoder för interaktionsdesign
 • Principer för användbarhet och användarupplevelse; contextual design
 • Grundläggande användargränssnitt
 • Skissmetoder för interaktion
 • Prototypande för interaktion
 • Analys och utvärdering av interaktiva produkter (ex. fysiska artefakter, gränssnitt, system, tjänster, miljöer)
 • Emotional/pleasurable design
 • Product/User experience

Genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar varvade med handledning och självständigt arbete, individuellt med mindre uppgifter och ett projektarbete i grupp , där studenterna själva får använda sig av de metoder och verktyg som är tillämpbara inom interaktionsdesign. Studenterna får analysera befintliga interaktiva system för att slutligen skissa upp och prototypa egna interaktiva system medutgångspunkt i människans behov, förutsättningar och förståelse. De praktiska kursmomenten integreras med de teoretiska för att tillgodose en god lärandeprocess enligt etablerade lärandeteorier. Kursdeltagarna praktiserar muntlig, skriftlig, samt grafisk kommunikationsförmåga under flera av kursmomenten, samt praktiserar förmåga att självständigt och i samverkan med andra planera och genomföra projektarbete.

Examination
Momentet workbook examineras med avseende på förståelse för grundläggande begrepp och teorier inom interaktionsdesign och närliggande områden, samt hur ett användargränssnitt bör vara utformat för att vara anpassat till människan. Workbooken examineras även med förmåga att kritiskt reflektera kring uppgifternas genomförande och resultat samt lärandeprocessen och vilka kunskaper som behöver inhämtas för ett fortsatt arbete. Projektuppgiften och eventuella kortare individuella uppgifter examineras med avseende på färdigheter och förmågor att kritiskt analysera och förstå teknikens tillkortakommande och möjligheter med utgångspunkt i människans behov, förutsättningar och förståelse och översätta detta till slutliga designlösningarna och prototyper. Projektuppgiften ska behandla hur etiska, estetiska, hållbarhets aspekter används för att tillgodose god användbarhet, tillgänglighet och användarupplevelse för företag och användare. Projektuppgiften examinerar även stuentens förmåga att kommunicera de huvudsakliga förtjänsterna med projektuppgiftens interaktiva system.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Jörgen Normark

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Preece, Rogers, Sharp (2016). Interaktionsdesign - bortom människa-datorinteraktion. ISBN 9789144092072

Ytterligare litteratur i form av artiklar tillhandahålls vid kursstart

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0004Individuell workbook och projektarbeteU G VG *7.50ObligatoriskV17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2014-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-02-14