KURSPLAN

Vetenskapliga metoder för teknisk design 7,5 Högskolepoäng

Scientific methods for Design Engineering
Avancerad nivå, D7016A
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 2 - Höst 2017 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2014-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-08-18

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Industriell design
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Minst 120 hp inom teknisk design.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens syfte är att utveckla studentens kompetens av att identifiera, tillämpa, analysera och syntetisera designvetenskaplig praktik, metod och teori och på så sätt bidra till kunskapsutveckling inom området teknisk design.

Målen är att studenten ska:
  • Demonstrera bred kunskap om teknisk designvetenskaplig grund
  • Demonstrera fördjupad kunskap inom designvetenskap
  • Visa förmåga att analysera, tillämpa och beskriva designmetodik
  • Visa förmåga att kritiskt granska och relatera till användar-, företags-, och samhällsperspektiv
  • Visa förmåga att muntligt, skriftlig och visuellt kommunicera designvetenskap

Kursinnehåll
Kursen behandlar designvetenskaplig grund och -metodik, aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt visuell, muntlig och skriftlig kommunikation av området teknisk design.

Genomförande
Kursen genomförs till stor del som självständigt arbete, både individuellt och i samarbete med andra. Seminarier och övningar syftar till att ge fördjupad förståelse av designvetenskap och designmetodik. Kursens uppgifter omfattar: 1) Crash course in design research, en övning i att läsa, analysera och beskriva designvetenskap; 2) Design Research Methods, en övning i att identifiera, analysera, beskriva och syntetisera användandet av designmetodik, samt 3) Design Theory Immersion, en övning i att identifiera, fördjupa, beskriva, analysera, syntetisera och kommunicera kunskap inom området teknisk design. Seminarier genomförs för formativ feedback, dvs. återkoppling där studenten har möjlighet att utveckla sitt arbete utifrån kommentarer innan slutlig inlämning, samt kritisk granskning av egna och andras texter.

Examination
A1 Designvetenskapligt skrivande     1.5 hp     
A2 Designforskningsmetodik             2 hp
A3 Designteori- fördjupning               4 hp

Betygskriterier anges i kursens studiehandledning

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS-utbildningsadministration, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Åsa Wikberg Nilsson

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Av institutionen anvisat material

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0007Designvetenskapligt skrivande1.5U G#
0008Designforskningsmetodik2.0U G VG
0009Designteori- fördjupning4.0U G VG