Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete, Musikalisk gestaltning, Rockmusiker 30 högskolepoäng

Project Degree, Musical Performance, Rock Musician
Avancerad nivå, D7016G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A2E
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musikalisk gestaltning
Ämnesgrupp (SCB)
Musikdramatisk scenframställning och gestaltning
Ingår i huvudområde
Musikalisk gestaltning

Behörighet

Musikalisk gestaltning - Rockmusiker 1 (D7004G), Musikalisk gestaltning - Rockmusiker 2 (D7008G) och Konstnärliga forskningsprocesser: teori och metod (C7010G)


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kursens övergripande syfte är att studenten ska visa förmåga

 • att i musikalisk och skriftlig form, med utgångspunkt i den egna verksamheten som rockmusiker, gestalta ett större självständigt konstnärligt forskningsarbete på avancerad nivå; samt
 • att granska liknande arbeten i en reflekterande diskussion.

Studenten ska i sitt självständiga arbete visa förmåga

 • att undersöka och reflektera över musikaliskt-konstnärliga frågeställningar med anknytning till den egna konstnärliga verksamheten som rockmusiker
 • att självständigt tillämpa vunna kunskaper och insikter inom genreområdet rockmusik, beträffande komposition, arrangemang och/eller improvisation, beroende på det valda ämnet för examensarbetet
 • att sätta in det egna arbetet i ett vidare konstnärligt och kunskapsmässigt sammanhang
 • att tillämpa relevanta forskningsmetoder
 • att på eget initiativ söka och tillämpa för arbetet relevant kunskap
 • att kommunicera de vunna insikterna på ett professionellt sätt i skrift, tal och musik.

För inriktning Rockmusiker ska studenten:

 • visa förmåga att som utövande rockmusiker utveckla sin konstnärliga röst och identitet,
 • visa förmåga att självständigt gestalta vald rockmusik, egen eller andras, i samklang med genrens/genrekomplexets och den därtill hörande improvisationens konventioner men med en tydlig egen röst.

Kursinnehåll

I det självständiga arbetet ska som en väsentlig del ingå en konstnärlig musikalisk produktion. I relation till denna formuleras en frågeställning, som bearbetas med för det valda ämnet relevanta metoder. Arbetet redovisas dels i musikalisk, dels i skriftlig form. Den skriftliga framställningen ska ha karaktären av självständig reflektion och/eller undersökning. Den konstnärliga produktionen och den skriftliga framställningen ska vara väl integrerade och bilda en sammanhängande helhet.

Vid seminarier ska den studerande aktivt delta i diskussioner samt fullgöra och redovisa uppgifter. Sådana uppgifter kan exempelvis gälla presentation av litteratur eller granskning av delar av medstuderandes pågående självständiga arbeten.


Genomförande

Kursen genomförs i huvudsak som självständigt arbete i form av

 • förberedelser av egen musikalisk produktion
 • eget forskningsarbete, inklusive litteraturstudium
 • redovisning av egen skriftlig och musikalisk produktion.

Det självständiga arbetet stöds genom

 • konstnärlig handledning och texthandledning
 • seminarier där bl.a. det egna och andras pågående examensarbeten diskuteras.

Det självständiga arbetets konstnärliga del ska innefatta en ljud- eller videoinspelning eller en konsert eller annat offentligt framträdande, eventuellt i kombination med andra presentationsformer, exempelvis ett partitur eller en installation. Den konstnärliga delen ska dokumenteras i en med hänsyn till arbetets art lämplig form.


Examination

Det självständiga arbetet ska framläggas i sin helhet för diskussion vid ett offentligt slutseminarium. Slutseminariet sker med opposition och studenten ska själv medverka i opposition på ett annat självständigt arbete inom kursen.

Examination 1 - Examensarbetet diskuterat och godkänt på delseminarium 1 - 10 hp
Examination 2 - Godkänd som opponent och respondent på delseminarium 2 och slutseminarium - 5 hp
Examination 3 - Examensarbetet godkänt - 15 hp 

För godkänt på kursen krävs deltagande i obligatoriska sammankomster, seminarier samt registrering av arbetet enligt LTUs regler.

 


Examinator
Stefan Östersjö

Övergångsbestämmelser
Kursen D7016G motsvarar kursen F7023G

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur som behövs för det självständiga arbetet väljs individuellt av den studerande i samråd med handledare. Dessutom kan litteratur ges som uppgift vid seminarier enligt seminarieledarens bestämmande.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002Examination 1U G#10.00ObligatoriskH19
0003Examination 2U G#5.00ObligatoriskH19
0004Examination 3U G VG *15.00ObligatoriskH19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-02-13

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14