Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projekt i informations- och kommunikationsteknik 15 högskolepoäng

Project in Information and Communication Technology
Avancerad nivå, D7017E
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygsskala
U G#
Ämne
Datalogi
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik
Ingår i huvudområde
Datateknik

Behörighet

Kandidatexamen eller motsvarande inom ämnesområdet samt generell programeringskunskap och design och analys av algoritmer och datastrukturer (motsvarar kurserna D0009E Introduktion till programmering, D0010E Objektorienterad programmering och design, D0012E Algoritmer och datastrukturer, D7009E Algoritmer och M0009M Diskret matematik). Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Studenten skall självständigt och i grupp kunna utvärdera användbarheten av olika beräkningstekniker, formulera och lösa datalogiska problem, dokumentera och muntligt presentera detta arbete. Fokus på kursen är att lösa problem som resulterar i ett större mjukvarusystem.

Studenten ska kunna:

  • arbeta i grupp med att gemensamt lösa ett större datatekniskt mjukvaruproblem
  • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och lösa en problemställning inom datateknik
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av kunskap för att lösa en problemställning inom datateknik och att  tillämpa kunskaper i matematik och datavetenskap för specifika frågeställningar
  • ha en förståelse för etiska problem kopplat till hantering av känsligt data relaterat till individer
  • modellera, simulera, förutsäga och utvärdera datatekniska lösningar för resursförbrukning och hållbar utveckling
  • visa förmåga att delta i utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen inom datateknik
  • visa förmåga att diskutera och redogöra för utvecklingsarbetet både muntligt och skriftligt med specialister såväl som lekmän

Kursinnehåll

Kursen innehåller ett projektarbete i grupp där uppgiften bygger på ett datalogiskt intressant problem. Studenterna ska använda kunskaper som de har fått i tidigare kurser och söka och läsa in litteratur för att lösa uppgiften. Studenterna ska kunna förklara, jämföra och analysera effekterna av datatekniska lösningar för resursförbrukning och hållbar utveckling. Studenterna planerar och genomför problemlösningen självständigt med stöd av handledare. 


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Studenterna är delaktiga i att välja projekt som de ska utföra. Arbetet redovisas muntligt vid regelbundna möten med handledaren under kursens gång. Kursen innehåller föreläsningar/lektioner, projektarbete, seminarier, självstudier, obligatorisk muntlig presentation och skriftlig rapport


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Obligatorisk närvaro vid muntliga redovisningar av arbetets fortskridande, självskattningar av eget arbete och seminarium. Slutresultatet redovisas med en skriftlig rapport, ett seminarium samt paketering av den under kursen framtagna mjukvaran. 


Övrigt
Kursen kan ej kombineras i examen med annan projektkurs på avancerad nivå från Institutionen för system- och rymdteknik.

Examinator
Peter Parnes

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 1
Projektkurserna på avancerad nivå på System- och rymdteknik är forskningsnära, problembaserade kurser där litteraturen ej kan fastställas på förhand. Kontakta examinatorn för mer information.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001ProjektU G#15.00ObligatoriskH08Ja

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för systemteknik 2007-12-17 att gälla från H08.

Reviderad
av HUL Jonny Johansson 2022-06-17