KURSPLAN

Projekt i informations- och kommunikationsteknik 15 Högskolepoäng

Project in Information and Communication Technology
Avancerad nivå, D7017E
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för systemteknik 2007-12-17 att gälla från H08.

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2014-02-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G#
Ämne
Datalogi
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Kandidatexamen eller motsvarande inom ämnesområdet samt generell programeringskunskap och design och analys av algoritmer och datastukturer (motsvarar kurserna D0009E, D0010E, D0012E, D7009E och M0009M).


Urval

Högskolepoäng 20-285 hpMål/Förväntat studieresultat

Studenten skall självständigt och i grupp kunna utvärdera användbarheten av olika beräkningstekniker, formulera och lösa datalogiska problem, dokumentera och muntligt presentera detta arbete.

Studenten ska kunna:

  • arbeta i grupp med att gemensamt lösa ett datortekniskt mjukvaru- och/eller hårdvaruproblem
  • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och lösa en problemställning inom datateknik
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av kunskap för att lösa en problemställning inom datateknik och atttillämpa kunskaper i matematik och datavetenskap för specifika frågeställningar
  • ha en förståelse för etiska problem kopplat till hantering av känsligt data relaterat till individer
  • modellera, simulera, förutsäga och utvärdera datatekniska lösningar för resursförbrukning och hållbar utveckling
  • visa förmåga att delta i utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen inom datateknik
  • visa förmåga att diskutera och redogöra för utvecklingsarbetet både muntligt och skriftligt med specialister såväl som lekmän

Kursinnehåll

Kursen innehåller ett projektarbete i grupp där uppgiften bygger på ett datalogiskt intressant problem. Studenterna ska använda kunskaper som de har fått i tidigare kurser och söka och läsa in litteratur för att lösa uppgiften. Studenterna ska kunna förklara, jämföra och analysera effekterna av datatekniska lösningar för resursförbrukning och hållbar utveckling. Studenterna planerar och genomför problemlösningen självständigt med stöd av handledare. Kursinnehåll specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället.


Genomförande

Arbetet redovisas muntligt vid regelbundna möten med handledaren under kursens gång. Kursens genomförande specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället och kan innehålla

föreläsningar/lektioner, projektarbete, seminarier, självstudier, obligatorisk muntlig presentation och skriftlig rapport.


Examination

Obligatorisk närvaro vid muntliga redovisningar av arbetets fortskridande. Slutresultatet redovisas med en skriftlig rapport och ett seminarium. Kursens examinationsform specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället.


Övrigt
Kursen kan ej kombineras i examen med annan projektkurs på avancerad nivå från Institutionen för system- och rymdteknik.

Examinator
Peter Parnes

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Projektkurserna på avancerad nivå på System- och rymdteknik är forskningsnära, problembaserade kurser där litteraturen ej kan fastställas på förhand. Kontakta examinatorn för mer information.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Projekt15.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.