Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Robusta och energieffektiva realtidssystem 7,5 högskolepoäng

Robust and Energy Efficient Real-Time Systems
Avancerad nivå, D7020E
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Datalogi
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik
Ingår i huvudområde
Datateknik

Behörighet

Goda kunskaper i imperativ programmering, objekt-orienterad programmering och design, realtidssystem samt komplexitet och beräkningsbarhet motsvarande de kunskaper som kurserna D0009E - Introduktion till programmering, D0010E - Objektorienterad programmering och design, D0003E - Realtidssystem och D0012E - Algoritmer och datastrukturer ger. Alternativt: Alternativ till godkända kurser kan vara motsvarande kunskap erhållen genom arbete inom IT-branschen


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
 
  • Visa förmåga att utföra modellbaserad design av resursbegränsade inbäddade realtidssystem.
  • Visa förmåga att utveckla minnessäkra implementationer.
  • Tillämpa formella metoder för verifiering av funktionella och icke-funktionella (t.ex. realtids) egenskaper hos inbäddade realtidssystem.
  • Visa insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom inbäddade realtidssystem samt förmåga att presentera denna kunskap.
  • Visa förmågan att förstå och arbeta med befintlig källkod och genomföra kollegial granskning.

Kursinnehåll
  • Programmering av inbyggda realtidssystem med hjälp av moderna metoder och verktyg.
  • Analys av sådana system med hjälp av symbolisk exekvering.
  • Karakterisering av exekveringstid för tasks och kritiska sektioner. 
  • Schemaläggningsanalys av sådana system.
  • Internalisera teoretiska koncept genom att implementera stödjande verktyg.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Undervisningen består av föreläsningar och laborationer. Laborationerna redovisas skriftligt eller muntligt och kan vara försedda med sista inlämningsdag. Vissa laborationer kan anta formen av hemuppgifter.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Det kommer att finnas två delar i examinationen: laboratoriearbete och en hemtentamen.

I det laborativa arbetet löser du enkla problem som ger dig grundläggande praktisk kunskap inom området. Laborationerna kan göras i samarbete med andra studenter, men lämnas in för granskning individuellt. 
Varje student ska även genomföra kollegial granskning på två inlämningar för varje laborationsuppgift.

Hemtentamen består av ett större praktiskt projektarbete innefattar problemlösning, programanalys och verktygsutveckling. Detta redovisas genom inlämning av källkod och dokumentation.  Kollegial granskning kommer att tillämpas för att granska andra elevers arbete.


Examinator
Per Lindgren

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
Länkar till relevanta forskningsartiklar, böcker och online resurser kommer att göras tillgängliga i studiematerialet via Canvas.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003HemtentamenG U 3 4 53.50ObligatoriskH21
0007LaborationU G#4.00ObligatoriskH22

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för systemteknik 2008-05-30 att gälla från H08.

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2022-02-11