KURSPLAN

Programvaruteknik 7,5 Högskolepoäng

Software engineering
Avancerad nivå, D7025E
Version
Kursplan gäller: Höst 2013 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av huvudansvarig utb.ledare vid SRT, Jonny Johansson 2011-02-04

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2013-06-12

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Datalogi
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Kurser om minst 90 hp på grundnivå varav följande kunskaper/kurser ingår. D0009E Introduktion till programmering, D0010E Objektorienterad programmering och design, D0012E Algoritmer och datastrukturer.


Urval

Högskolepoäng 20-285 hpMål/Förväntat studieresultat
 • Kunskap och förståelse
  • Visa grundläggande kunskap och förmåga att arbeta med ingenjörsmässig programvaruutveckling både enskilt och i grupp.
  • Visa grundläggande kunskap om beprövade metoder och teorier för ingenjörsmässig programvaruutveckling.
  • Visa insikt i hur programvara utvecklas inom industrin.
  • Visa fördjupade kunskaper inom följande områden inom programvaruutveckling:
   • Systemanalys med hjälp av användarfall (Use Case Analysis)
   • Systemanalys genom kravdefinition (Requirements Analysis)
   • Modellering i UML (Unified Modelling Language)
   • Modellering med mönster (Patterns)
   • Iterativ och lättviktig systemdesign (Evoutionary Design)
 • Färdighet och förmåga
  • Visa förmåga att med ett entrepreneuriellt förhållningssätt kritiskt och kreativt identifiera, formulera, analysera och utvärdera design och implementation av programvarubaserade system.
  • Visa förmåga att utifrån begränsad information kritiskt och systematiskt utforma programvarubaserade system genom modellering och evolutionär integrering av kunskap.
  • Visa förmåga att planera, leda och utföra grundläggande uppgifter inom utveckling av programvarubaserade system.
  • Visa förmåga att utveckla programvarubaserade system utifrån människors behov och förutsättningar inom ramen för samhällets mål för ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling.
  • Visa förmåga att genom muntlig och skriftlig redovisning på engelska beskriva ett programvarubaserat system på ett adekvat sätt.
 • Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Visa förmåga att bedöma vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter kring utveckling av programvarubaserade system.
  • Visa insikt i programvaruteknikens möjligheter och begränsningar, främst avseende sociala och ekonomiska aspekter.
  • Visa insikt om och förmåga till arbete i grupp med heterogen sammansättning, i grupper om 4-5 studenter (ej fritt val av medlemmar).
  • Visa förmåga att söka ny kunskap och att fortlöpande utveckla färdigheter med ett entrepreneuriellt förhållningssätt (individuellt och genom samarbete med andra).

Kursinnehåll
Kursen kommer att ha teoretisk tonvikt på valda delar av: Projektplanering och styrning, problemanalys, kravspecifikation, modellering, diagram, användarfall, design, mönster, återanvändning, komponenter, architecturer, pilotfall, inspektioner, granskning, mätetal, implementation, testning, estimering, riskhantering, konfigurationshantering, kvalitet, kvalitetsstyrning, underhåll och dokumentation. Kursen innehåller ett projektarbete i grupp där uppgiften bygger på en öppen problemställning samt redovisas genom både muntlig och skriftlig presentation. Kursen innehåller även två laborativa moment, en kodgranskning och en uppgift om mönster, samt gästföreläsningar och seminarier med obligatorisk närvaro.

Genomförande
Föreläsningar och projektarbete.

Examination
Muntlig och skriftlig redovisning av projekt, hemtenta och duggor samt deltagande i obligatoriska moment.

Övrigt
Kursen har förut haft kurskoderna SMD136 och D7008E. Kursen kan därför inte kombineras med dessa kurser.

Examinator
Josef Hallberg

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
1. Ian Sommerville, \"Software Engineering\", 9th edition,
Addison-Wesley, 30 Jun 2006, ISBN-10: 0137035152, ISBN-13: 9780137035151.
2. Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides, \"Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software\",
Addison-Wesley, 1994, ISBN 0-201-63361-2.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Projekt4.5G U 3 4 5
0002Hemtentamen och duggor3.0G U 3 4 5

Studiehandledning