Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Programvaruteknik 7,5 högskolepoäng

Software engineering
Avancerad nivå, D7032E
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Datalogi
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik
Ingår i huvudområde
Datateknik

Behörighet

Kurser om minst 90 hp på grundnivå varav följande kunskaper/kurser ingår. D0009E Introduktion till programmering, D0010E Objektorienterad programmering och design, D0012E Algoritmer och datastrukturer.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
  • Kunskap och förståelse
            -Visa grundläggande kunskap om beprövade metoder och teorier för ingenjörsmässig programvaruutveckling.
            -Visa insikt i hur programvara utvecklas inom industrin.
            -Visa fördjupade kunskaper inom följande områden inom programvaruutveckling:
                     Program hantering och kod komplexitet.
                     Byggnadsstöd och verktyg för programutveckling.
                     API design och modulära strukturer
                     Modellering med hjälp av mönster.
                     Testning och felsökning.
                     Versionshantering.
                     Dokumentation.
                     Införande och spridning
  • Färdighet och förmåga
            -Visa förmåga att kritiskt och kreativt identifiera, formulera, analysera och utvärdera design och implementation av
             programvarubaserade system.
            -Visa förmåga att utifrån begränsad information kritiskt och systematiskt utforma programvarubaserade system genom modellering och
             med ett entreprenöriellt tankesätt.
            -Visa förmåga att på ett moget sätt använda verktyg för programutveckling, hantera kod, bygga miljöer och kod lagring.
            -Visa förmåga att planera, leda och utföra grundläggande uppgifter inom utveckling av programvarubaserade system.
            -Visa förmåga att utveckla programvarubaserade system utifrån människors behov och förutsättningar inom ramen för samhällets mål
             för ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling.
            -Visa förmåga att genom muntlig och skriftlig redovisning på engelska beskriva ett programvarubaserat system på ett adekvat sätt.
  • Värderingsförmåga och förhållningssätt
            -Visa förmåga att bedöma vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter kring utveckling av programvarubaserade system.
            -Visa insikt i programvaruteknikens möjligheter och begränsningar, främst avseende sociala och ekonomiska aspekter.
            -Visa insikt om och förmåga till arbete i små grupper om 2-3 studenter.
            -Visa förmåga att söka ny kunskap och att fortlöpande utveckla färdigheter med ett entreprenöriellt förhållningssätt (individuellt och
             genom samarbete med andra).

Kursinnehåll
Kursen kommer att ha teoretisk tonvikt på valda delar av: Projektplanering och projekthantering, problemanalys, programhantering och inspektion, kod komplexitet, API design, felsökning och testning, paketering, införande hantering och spridning, modellering och strukturering av mjukvara, återanvändning, komponenter, arkitekturer, underhåll och dokumentation. Kursen inkluderar ett antal laborativa moment som skall genomföras i grupp och som utvärderas både genom skriftlig rapport och muntlig presentation. Individuell examination ges genom små tester och en hemtentamen.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och laborationer. Laborationerna redovisas skriftligt och muntligt och är försedda med sista inlämningsdag.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Laborationer i grupp och skriftlig individuell hemtentamen.


Examinator
Josef Hallberg

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Material kommer att tillhandhas genom kurshemsidan, för visning online eller nedladdning.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002LaborationU G#3.00ObligatoriskH14
0003HemtentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2014-02-14

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-02-17