KURSPLAN

Konstruktion av interaktiva system 7,5 högskolepoäng

Interactive systems design
Avancerad nivå, D7048E
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2019-02-15

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2019-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Datateknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik
Ingår i huvudområde
Datateknik

Behörighet

Grundläggande kunskap i datateknik. Speciellt kunskap motsvarande projekt i datateknik (D0020E) och programvaruteknik (D7032E).


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

 Kursens mål är att designa, skapa, och utvärdera interaktiva system utifrån psykologiska, tekniska och tillämpningsspecifika behov.

   Kunskap och förståelse
  • förstå och reflektera runt psykologiska, tekniska, och tillämpningsspecifika behov vid konstruktion och design av interaktiva system.
  • god förståelse och insikt i konsekvenser av designval utifrån tillämpning, genus, och målgrupp.
  • god insikt i designkriterier för olika typer av interaktiva system.
  • visa utförliga kunskaper inom människa-dator interaktion.

   Färdighet och förmåga

  • visa kunskap och förmåga att arbeta med ingenjörsmässig programvaruutveckling både enskilt och i grupp.
  • behärska god design av interaktiva system utifrån ett givet scenario, samt en tillämpning och målgrupp.
  • behärska konstruktion och implementation av interaktiva system utifrån en design.

    Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • visa förmåga att kritiskt, självständigt, och kreativt identifiera, formulera, och lösa en problemställning vid konstruktion av ett interaktivt system.
  • visa förmåga att kritiskt bedöma och utvärdera kvalitet på användarinteraktion i interaktiva system utifrån relevanta bedömningskriterier.
  • visa förmåga att söka ny kunskap och att fortlöpande utveckla färdigheter med ett entreprenöriellt förhållningssätt.   

Kursinnehåll

Kursen innehåller teori och praktik vid konstruktion av interaktiva en- och fleranvändarsystem. Detta innefattar bl.a. konstruktionsprinciper för människa-maskin-interaktion inklusive psykologiska och beteendemässiga aspekter i olika typer av interaktiva system (t.ex VR, AR, Desktop, Web, Mobil, med mera) och olika användarfall. Kursen inkluderar ett antal laborativa moment som skall genomföras i grupp och som utvärderas både genom skriftlig rapport och muntlig presentation, samt seminarier där aktuella ämnen undersöks, presenteras, och diskuteras.Genomförande

Undervisningen består av lektioner och laborativt arbete. Laborationerna rapporteras skriftligt eller muntligt, och kan vara kopplat till ett slutdatum. Det kan förekomma hemuppgifter, seminarieuppgifter, och små tester under kursens gång.Examination

Seminarier, inlämningsuppgifter, aktivt deltagande, muntlig och skriftlig presentation av projekt. Det slutgiltiga betyget baseras på prestation i samtliga moment i kursen.Examinator
Josef Hallberg

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Vetenskapliga artiklar.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001ExaminationU G VG7.50ObligatoriskV20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.