KURSPLAN

Examensarbete 15 Högskolepoäng

Thesis
Grundnivå, E0001T
Version
Kursplan gäller: Höst 2012 Lp 1 - Höst 2013 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för tillämpad fysik, maskin och materialteknik 2003-01-23

Reviderad
av Inst. TVM Mats Näsström 2012-03-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygskala
U G#
Ämne
Maskinteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet samt minst 150 högskolepoäng eller att samtliga bas- och kärnkurser skall vara godkända. Studenten skall ha läst kurser så att tillräckligt djup inom ämnesområdet erhållits. Utsedd examinator avgör om dessa är uppfyllda.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten skall enskilt, eller tillsammans med en annan student, lösa och redovisa en given uppgift. Studenten/studenterna skall därvid visa sin förmåga att tillämpa de kunskaper och färdigheter som har förärvats under studietiden.

Kursinnehåll
Examensarbetet skall utföras på ett ingenjörsmässigt korrekt sätt. Det innebär att studenten, förutom att visa hur befintlig teknik används, också jämför och drar slutsatser om hur modern teknik effektiviserar problemet. Examensarbetet skall innehålla en litteraturstudie och visa att teknologen kan använda de kunskaper denne erhållit under utbildningen. En rimlighetsbedömning av resultaten skall ingå i slutsatserna och förslag till fortsatt arbete skall redovisas.

Genomförande
Undervisningen sker i form av handledning.

Examination
Godkänd skriftlig rapport och muntlig presentation samt erforderlig närvaro.

Övrigt
Kursplanen gäller endast för kandidat- och ingenjörsexamen.

Examinator
Mats Näsström

Övergångsbestämmelser
Kursen E0001T motsvarar kursen MTH002

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Handledning för examensarbeten för ingenjörer vid institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Start av examensarbete0.0U G#
0002Muntlig redovisning samt obligatorisk närvaro0.0U G#
0003Skriftlig rapport godkänd och inlämnad15.0U G#

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) »