Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete i Bilsystemteknik, högskoleingenjör 15 högskolepoäng

Degree project in Automitive Eningeering, Bachelor of Science in Engineering
Grundnivå, E0002T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygsskala
U G#
Ämne
Maskinteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Minst 135 hp avklarade kurser av examensfordringarna. Av bas- och kärnkurserna får högst två 7,5 hp kurser (alt. en 15 hp kurs) vara oavklarade. Utöver ovanstående avgör examinator om det föreslagna examensarbetet ligger inom ämnesområdet och om studenten har den fördjupning som krävs.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att tillämpa teori och metod för att lösa problem på vetenskaplig grund med relevans för en yrkesverksamhet som högskoleingenjör Bilsystemteknik.

Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:

 • Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom ämnesområdet Bilsystemteknik.  
 • Tillämpa kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden i ett utrednings-, utvecklings- eller mindre forskningsprojekt på ett självständigt och systematiskt sätt.
 • Välja och motivera metod för studien
 • Med relevant information på ett ingenjörsmässigt sätt analysera och besvara formulerad problemställning.
 • Finna och kritiskt värdera information och sammanfatta denna på ett ingenjörsmässigt sätt.
 • Planera strukturera och genomföra ett utvecklings- eller utredningsarbete.
 • Bedöma relevansen av erhållna resultat
 • Arbeta efter tidplan.
 • Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt  
 • Utforma och genomföra en presentation där arbetets resultat och slutsatser redovisas och försvaras.
 • Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt sätt.

Kursinnehåll

Innehållet i examensarbetet utformas i dialog med handledare. Examensarbetet innehåller alltid en teoretisk uppbyggnad i form av en litteraturstudie som belyser teknikområde och metodik, sammanfattad på ett vetenskapligt sätt.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Studenten genomför och planerar självständigt examensarbetet med handledare som stöd. I examensarbetet ingår att göra en tidplan för hela projektet som kontinuerligt följs upp.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

      Skriftlig presentation av eget arbete.  

I rapporten skall studenten visa förmåga att:

 • Motivera den valda problemställningen
 • Välja och motivera metod för studien
 • Med koppling till vald teori/metod samla in information relevant för problemformuleringen
 • På ett relevant sätt skriftligt presentera den insamlade informationen
 • Utifrån vald teori/metod analysera och besvara formulerad problemställning
 • Med ett kritiskt förhållningssätt bedöma relevansen av erhållna resultat
 • Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt

      Muntlig presentation av eget arbete
     
Opponering på annans arbete
     
Närvara vid presentationer av andra examensarbeten.


Övrigt

Institutionen tillhandahåller aktiv handledning under en termin från kursstart.
Examensarbetet utförs företrädesvis enskilt och endast i undantagsfall med maximalt två deltagande studenter.
I de fall där examensarbetet utförs av två studenter skall detta synas i rapportens omfång och djup.

Individuell examinator som utses av kursgivande institution.


Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar E0001T.

Examinator
Individuell examinator utses.

Litteratur. Gäller från Vår 2013 Lp 3
Handledningsdokument.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Start av examensarbete samt godkända förberedelserU G#0.00ObligatoriskV13
0002Opponering av annat examensarbeteU G#0.00ObligatoriskV13
0003Muntlig presentationU G#0.00ObligatoriskV13
0004Godkänd rapportU G#15.00ObligatoriskV13Ja

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Prefekt, Elisabet Kassfeldt 2012-06-21

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17