KURSPLAN

Elkretsteori 7,5 högskolepoäng

Circuit Theory
Grundnivå, E0003E
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 2 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för systemteknik 2007-02-28

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Jonny Johansson, Institutionen för system- och rymdteknik 2019-08-23

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Elektroteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Elektroteknik
Ingår i huvudområde
Teknisk fysik och elektroteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Goda kunskaper i matematik; linjär algebra, ordinära linjära differentialekvationer, komplexa tal (motsvarar M0031M)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Studenten skall efter avslutad kurs kunna analysera analoga linjära elektriska kretsar. I detta ingår grundläggande komponentkännedom och dess konstitutiva samband samt olika analysmetoder för lik- och växelspänningsmatade kretsar.

 • Studenten ska efter avslutad kurs inneha kunskap om konstitutiva samband för grundläggande elektriska komponenter och utifrån den kunskapen tillämpa kunskaper inom matematik för att analytiskt lösa frågeställningar rörande elektriska kretsar.
 • Studenten ska självständigt kunna analysera och utvärdera analoga linjära elektriska kretsar. Detta visas genom laboration- och simuleringsövningar, samt genom räkneuppgifter och tentamen.
 • Studenten ska självständigt kunna analysera och minimera överföringsförluster, speciellt i växelspänningsmatade kretsar med laster av induktiv karaktär, samt känna till sambandet till miljövänlig elkraftdistribution och hållbar utveckling.

Kursinnehåll
 • Grundläggande komponentkännedom och konstitutiva samband
  • Resistorn (R), Induktorn (L), Kondensatorn (C)
  • Ideala operationsförsärkaren
  • Ström- och spänningkällor
 • Analys av stationärtillstånd för DC och AC försörjda kretsar.
  • Kirchhoffs ström- och spänningslagar
  • Nod- och slinganalysmetoden
  • Komplexa metoden (jΩ)
  • Effektberäkningar
 • Analys av transienttillstånd i likspänningsmatade kretsar
 • Analys av passiva- (RLC) och aktiva- (RC) filter
 • Simulering av kretsar med OrCAD

Genomförande

Den schemalagda undervisningen består av föreläsningar samt obligatoriska simuleringsövningar och laborationer i labbsal. Med stöd av kursmaterial förväntas studenten genomföra obligatoriska förberedelseuppgifter som redovisas i samband med respektive simuleringsövning och laboration. I kursen förekommer också gästföreläsningar av företag.


Examination

Examinationen består av två moment:

 • Skriftlig tentamen med differentierade betyg 4.5HP (G U 3 4 5)
 • Redovisning av utförda simulerings-/laborationsövningar 3.0HP (U G#)

Övrigt

http://www.ltu.se/csee/utbildning/kurser/GU


Examinator
Fredrik Sandin

Övergångsbestämmelser
Kursen E0003E motsvarar kursen SME096

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
• James W. Nilsson and Susana A. Riedel: Electric Circuits. Upplaga 11, alternativt upplaga 10 eller internationell upplaga 9. ISBN 9781292261041, 9781408295878, 9781292060897 eller motsvarande. Denna bok behövs vid kursstart.
• James W. Nilsson and Susana A. Riedel: Introduction to PSpice for Electric Circuits. ISBN: 9780133806670. Kompletterande referensmaterial för simuleringsövningar.

Beställ kursboken i god tid eftersom den innehåller övningsuppgifter och instuderingsmaterial.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH07
0002LaborationU G#3.00ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.