Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Elkretsteori 7,5 högskolepoäng

Circuit Theory
Grundnivå, E0003E
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Elektroteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Elektroteknik
Ingår i huvudområde
Teknisk fysik och elektroteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt kunskaper i matematik; linjär algebra, ordinära linjära differentialekvationer, komplexa tal (motsvarar M0049M Linjär algebra och differentialekvationer).


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Studenten skall efter avslutad kurs kunna analysera analoga linjära elektriska kretsar. I detta ingår grundläggande komponentkännedom och dess konstitutiva samband samt olika analysmetoder för lik- och växelspänningsmatade kretsar.

 • Studenten ska efter avslutad kurs inneha kunskap om konstitutiva samband för grundläggande elektriska komponenter och utifrån den kunskapen tillämpa kunskaper inom matematik för att analytiskt lösa frågeställningar rörande elektriska kretsar.
 • Studenten ska självständigt kunna analysera och utvärdera analoga linjära elektriska kretsar. Detta visas genom laboration- och simuleringsövningar, samt genom räkneuppgifter och tentamen.
 • Studenten ska självständigt kunna analysera och minimera överföringsförluster, speciellt i växelspänningsmatade kretsar med laster av induktiv karaktär, samt kunna beskriva sambandet till miljövänlig elkraftdistribution och hållbar utveckling.

Kursinnehåll
 • Grundläggande komponentkännedom och konstitutiva samband
  • Resistorn (R), Induktorn (L), Kondensatorn (C)
  • Ideala operationsförsärkaren
  • Ström- och spänningkällor
 • Analys av stationärtillstånd för DC och AC försörjda kretsar.
  • Kirchhoffs ström- och spänningslagar
  • Nod- och slinganalysmetoden
  • Komplexa metoden (jΩ)
  • Effektberäkningar
 • Analys av transienttillstånd i likspänningsmatade kretsar
 • Analys av passiva- (RLC) och aktiva- (RC) filter
 • Simulering av kretsar med OrCAD

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Den schemalagda undervisningen består av föreläsningar samt obligatoriska simuleringsövningar och laborationer i labbsal. Med stöd av kursmaterial förväntas studenten genomföra obligatoriska förberedelseuppgifter som redovisas i samband med respektive simuleringsövning och laboration. I kursen förekommer också gästföreläsningar av företag.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Examinationen består av två moment:

 • Teoretiska kunskaper examineras via skriftlig tentamen med differentierade betyg. 4,5hp (G U 3 4 5)
 • Praktiska samt teoretiska kunskaper examineras via redovisning av utförda simulerings-/laborationsövningar samt förberedelseuppgifter av teoretisk karaktär. 3.0HP (U G#)

Övrigt

http://www.ltu.se/csee/utbildning/kurser/GU


Examinator
Joakim Nilsson

Övergångsbestämmelser
Kursen E0003E motsvarar kursen SME096

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
• James W. Nilsson and Susana A. Riedel: Electric Circuits. Upplaga 11, alternativt upplaga 10 eller internationell upplaga 9. ISBN 9781292261041, 9781408295878, 9781292060897 eller motsvarande. Denna bok behövs vid kursstart.
• James W. Nilsson and Susana A. Riedel: Introduction to PSpice for Electric Circuits. ISBN: 9780133806670. Kompletterande referensmaterial för simuleringsövningar.

Beställ kursboken i god tid eftersom den innehåller övningsuppgifter och instuderingsmaterial.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002LaborationU G#3.00ObligatoriskH07
0003Skriftlig tentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för systemteknik 2007-02-28

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-02-12