Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Engelska för grundlärare 4-6, del 2 15 högskolepoäng

English for Teachers of Juniors 2
Grundnivå, E0003P
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Engelska
Ämnesgrupp (SCB)
Engelska

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper motsvarande: U0016P VFU 2, grundlärare 4-6 U0004S Engelska för grundlärare 4-6, del 1


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
•    visa god förtrogenhet med språkdidaktiska teorier med fokus på år 4-6 samt göra språkdidaktiska överväganden som gynnar alla elevers språkutveckling i engelska
•    visa kunskap om IKT kan användas för att stärka språkinlärning
•    diskutera och analysera engelskspråkig litteratur på god engelska i syfte att främja den egna språkutvecklingen och kritiska förmågan
•    visa mycket god språkriktighet i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska
•    leda samtal på god engelska i undervisningsliknande situationer samt ha god kännedom om hur muntlig språkfärdighet främjas
•    visa god kännedom om hur skrivprocessen kan främjas genom analys och respons
•    jämföra svenskan och engelskan med hjälp av grammatiska begrepp och därmed kunna uppmärksamma eleverna på likheter och skillnader i språkens uppbyggnad och struktur
•    visa god förtrogenhet med hur dokumentation, respons och bedömning kan främja och stimulera alla elevers språkutveckling

Kursinnehåll
Moment 1. Språkdidaktik och litteratur, 7,5 hp Språkdidaktik. Estetiska lärprocesser. IKT. Prov, bedömning och dokumentation. Multimodalt lärande med stöd av de estetiska språken. Läsa och analysera litteratur. Moment 2. Muntlig och skriftlig språkfärdighet 2, 7,5 hp Muntlig och skriftlig språkfärdighet ur ett didaktiskt perspektiv. Samtals- och språkfrämjande övningar. Processkrivning och grammatiska begrepp.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Genomförande: Föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Föreläsningar och seminarier.
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Moment 1. Språkdidaktik och litteratur, 7,5 hp Skriftliga inlämningsuppgifter i språkdidaktik (2,5 hp) Muntliga presentationer i språkdidaktik (1,5 hp) Muntliga presentationer i litteratur (1 hp) Skriftliga inlämningsuppgifter i litteratur (2,5 hp) Moment 2. Muntlig och skriftlig språkfärdighet 2, 7,5 hp Muntliga presentationer (3 hp) Skriftliga inlämningsuppgifter i muntlig språkfärdighet (1 hp) Skriftliga inlämningsuppgifter i skriftlig språkfärdighet (3,5 hp) Övrigt För att erhålla betyget VG på hela kursen, måste studenten ha fått betyget VG på minst 11 hp av kursens totala poängantal.
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform. 

Examinator
Marie Nordlund

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
För all litteratur gäller senaste upplagan om inget annat anges.

Moment 1. Språkdidaktik och litteratur

Europakommissionen. Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning. Strasbourg: Europakommissionen, Enheten för moderna språk. Tillgänglig i fulltext.

Keaveney, S., & Lundberg, G. Early language learning and teaching: Pre-A1-A2. Lund: Studentlitteratur.

Skolverket. Curriculum for the compulsory school, preschool class and the leisure-time centre 2011. Stockholm: Skolverket. Tillgänglig i fulltext.

Skolverket. Kommentarmaterial till kunskapskraven i engelska. Tillgänglig via Canvas.

Internationella vetenskapliga artiklar.

Kopierat och/eller webbaserat material.

En lista över kursens skönlitteratur tillhandahålls av undervisande lärare innan kursens början.


Moment 2. Muntlig och skriftlig språkfärdighet 2

Kopierat eller webbaserat material.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Språkdidaktik/skriftliga inlämningsuppgifterU G VG *2.50ObligatoriskH13
0002Språkdidaktik/muntliga presentationerU G VG *1.50ObligatoriskH13
0003Litteratur/muntliga presentationerU G VG *1.00ObligatoriskH13
0004Litteratur/skriftliga inlämningsuppgifterU G VG *2.50ObligatoriskH13
0008Muntlig språkfärdighet/ muntliga presentationerU G VG *2.00ObligatoriskH15
0010Kursuppgifter i språkfärdighetU G VG *5.50ObligatoriskH16

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2021-02-10