KURSPLAN

Mätteknik 7,5 Högskolepoäng

Measurement and Instrumentation
Grundnivå, E0004E
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för systemteknik 2007-02-28

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2018-05-08

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Elektroteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Elektroteknik
Ingår i huvudområde
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kunskaper i - Matematisk analys på grundläggande nivå; linjär algebra, komplexa tal, differentialekvationer, transformteori, differentialkalkyl och integralkalkyl (M0038M, M0039M, M0043M). - Grundläggande kunskaper i elektroteknik; Kirchoffs lagar, passiva komponenter (resistorer, kondensatorer, spolar), ideala operationsförstärkare, transpormatorer, elmaskiner mm (E0013E, E0003E). - Grundläggande kunskaper i MATLAB: Studenten bör kunna skriva enklare funktioner i MATLAB för beräkning och presentation av mätdata. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Målet med kursen är att ge studenten kunskap om hur man väljer och designar ett enklare mätsystem för en given tillämpning, baserat på olika mätprinciper, modellering, simulering och felanalys.

Kursinnehåll
• Grundläggande principer för mätsystem • Statiska och dynamiska egenskaper hos mätsystem • Felkällor och störningar i mätsystem • Fel- och osäkerhetsanalys. • Digital datainsamling med hjälp av industristandarden LABVIEW • Elektrisk utformning och simulering med hjälp av industristandarden PSpice. • Dataanalys och signalbehandling med hjälp av MATLAB.

Genomförande
• En serie föreläsningar där merparten av kursboken presenteras och exempel på typiska situationer som studenten kan ställas inför vid konstruerandet av mätsystem. Det viktiga är inte exemplen i sig, utan vad de exemplifierar. Studenterna får sedan i räkneuppgifter och laborationer träning i att tillämpa detta på andra, men liknande problem. • Obligatoriska laborationer med tillhörande teoriuppgifter. I laborationerna får studenterna öva på att i grupp konstruera och utvärdera mätsystem. Resultaten ska sedan tolkas och redovisas i individuella skriftliga rapporter. Här läggs särskild vikt vid att studenterna får öva sig i att kritiskt granska egna resultat och diskutera avvikelser från teorin.

Examination
Godkänd på samtliga laborationer samt skriftlig tentamen.

Examinator
Torbjörn Löfqvist

Övergångsbestämmelser
Kursen E0004E motsvarar kursen SME101

Litteratur. Gäller från Vår 2014 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur:
Principles of Measurement Systems, John Bentley. 4e upplagan. Pearson/Prentice Hall ISBN: 0 130 43028 5.

Alciatore, David and Histand, Michael, Introduction to Mechatronics and Measurement Systems, fourth edition, McGraw-Hill.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen3.0TG G U 3 4 5
0002Laboration4.5TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.