KURSPLAN

Engelska för ämneslärare 3 15 Högskolepoäng

English for Teachers at High School 3
Grundnivå, E0004P
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-06-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Engelska
Ämnesgrupp (SCB)
Engelska

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska för ämneslärare 1 15 hp (E0001P) och Engelska för ämneslärare 2 15 hp (U0007S)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna :
• analysera det engelska språket ur ett syntaktiskt och sociokulturellt perspektiv,
• göra kvalificerade språkdidaktiska överväganden som gynnar alla elevers språkutveckling i engelska,
• analysera engelskspråkig litteratur ur ett didaktiskt perspektiv
• lokalisera vetenskapliga artiklar och bedöma deras kvalitet
• visa god kännedom om samhälle och kultur i den engelskspråkiga världen,
• visa god kännedom om hur muntlig och skriftlig språkfärdighet befrämjas
• redogöra för olika varianter av engelska och varför språkvariation uppstår.

Kursinnehåll
Moment 1 . Språkteori och kulturstudier 7,5 hp
Lingvistik (3 hp). World Englishes (1,5 p). Kulturstudier (3 hp).

Moment 2. Ämnesdidaktik och litteraturstudier 7,5 hp
Litteratur (3 hp). Forskningsmetodik (1,5 hp). Ämnesdidaktik (3 hp).

Genomförande
Moment 1.
Föreläsningar, seminarier, muntliga övningar. Moment som inte avslutas med skriftlig tentamen har normalt obligatorisk närvaro.
Moment 2.
Föreläsningar, seminarier, gruppövningar. Moment som inte avslutas med skriftlig tentamen har normalt obligatorisk närvaro.

Examination
Moment 1.
Skriftligt prov lingvistik (3 hp)
Kursuppgifter kultur (3 hp)
Kursuppgifter World Englishes (1,5 hp)

Moment 2.
Kursuppgifter litteratur (3 hp)
Kursuppgifter ämnesdidaktik (3 hp)
Skriftliga inlämningsuppgifter forskningsmetodik (1,5 hp)

Övrigt
För att erhålla betyget VG på hela kursen, måste studenten ha fått betyget VG på minst 11 hp av kursens totala poängantal.

Examinator
Marie Wallin

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
OBS! För all kurslitteratur gäller senaste upplaga om inte annat anges.

Moment 1.Språkteori och kulturstudier 7,5 hp

Jenkins, Jennifer. Global Englishes: A resource book for students. London: Routledge.

Kopierat eller webbaserat material.

Moment 2. Ämnesdidaktik och litteraturstudier 7,5 hp.
Internationella vetenskapliga artiklar.
Kopierat eller webbaserat material.
En lista över skönlitteraturen tillhandahålls av läraren innan kursens början.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0011Skriftligt prov lingvistik3.0TG U G VG
0012Kursuppgifter kultur3.0TG U G VG
0013Kursuppgifter World Englishes1.5TG U G VG
0015Kursuppgifter ämnesdidaktik3.0TG U G VG
0016Skriftliga inlämningsuppgifter forskningsmetodik1.5TG U G VG
0017Kursuppgifter litteratur3.0TG U G VG