Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Utvecklingsinriktad samverkan 7,5 Högskolepoäng

Developmental collaboration
Grundnivå, E0005N
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Företagsekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 1b1/1a, Matematik 2a/2b/2c (områdesbehörighet A7). Eller: Fysik A, Matematik B (områdesbehörighet 7)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Det övergripande målet är att studenten skall lära sig teoretiska grunder om och förstå betydelsen av utvecklingsinriktad samverkan i samhället för att sedan kunna tillämpa detta i praktiska situationer.
 
Som ett resultat av kursen ska studenten kunna:
• Förklara förekomsten, betydelsen och rollen som samverkansrelationer kan ha för utveckling av organisationer
• Beskriva viktiga problem, utmaningar och möjligheter med samverkan
• Tillämpa teorier och modeller för att analysera verklighetsnära utvecklingsinriktade samverkanssituationer och därigenom identifiera möjliga problem och lösningar till dessa
• Utveckla strategier för hur de i sitt framtida yrkesliv konkret kan bidra till utvecklingsinriktad samverkan


Kursinnehåll

Dagens samhälle bygger mycket på samverkan, det vill säga att organisationer agerar tillsammans för att nå större framgångar än om varje organisation agerade var för sig. Denna samverkan kan handla om att generera idéer, marknadsföra produkter, arbeta med produktionsförbättringar och produktutveckling. Behovet av samverkan har uppstått eftersom få (om några) organisationer internt har alla de resurser som behövs för kontinuerlig utveckling. Samverkan är därför ett medel för att mer effektivt uppnå mål.

Det är dock tydligt att samverkan inte blir framgångsrik av sig självt. Det krävs att det finns personer i organisationen som först och främst förstår den roll som samverkan spelar, men även besitter kompetens för hur det går att framgångsrikt hantera de utmaningar och möjligheter som följer av samverkan.

För att studenten ska utveckla sådan konkurrenskraftig kompetens fokuserar denna kurs på möjligheter och utmaningar som följer av att arbeta med utvecklingsinriktad samverkan. I kursen kombineras praktiska exempel med teoretiska perspektiv med koppling till den allra senaste forskningen.


Genomförande
Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och handledning.

Examination

Kursen examineras genom obligatoriska uppgifter och kursmoment, skriftlig projektrapport med tillhörande muntlig presentation, samt en individuell hemtenta. Alla uppställda lärandemål utvärderas i ett helhetsperspektiv i samtliga examinationsmoment. Examinationen har följande fördelning:
• Deltagande i obligatoriska kursmoment: 10 %
• Projektrapport - skriftligt: 40 %
• Projektrapport - muntligt: 20 %
• Individuell hemtenta: 30 %


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Mats Westerberg

Litteratur. Gäller från Vår 2011 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ett urval av artiklar och bokkapitel.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Obligatoriska uppgifter7.5U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Prefekten Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2010-02-19

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-02-15