KURSPLAN

Elektronik 7,5 Högskolepoäng

Electronics
Grundnivå, E0007E
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för systemteknik 2007-02-28

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2018-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Elektroteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Elektroteknik
Ingår i huvudområde
Teknisk fysik och elektroteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter goda kunskaper inom teknisk engelska. Grundläggande elkretsteori; analys av linjära kretsar i frekvens samt tidsdomänIdeala operationsförstärkarkretsar, simulering med Pspice (E0003E alternativt E0012E eller E0013E).


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Att kunna konstruera enkla elektroniska kretsar baserade på operationsförstärkare, transistorer, dioder och passiva komponenter. Kunna mäta upp och beskriva egenskaperna hos dessa kretsar. Kunna planera och genomföra praktiskt laborativt arbete inom elektronik. Lära sig hantera mätinstrument.

Studenten skall efter avslutad kurs

  • Ha viss kännedom om den utveckling inom elektronik som har skett de senaste 50 åren, och därigenom den vetenskapliga grund varpå vilken området vilar.

Studenten skall via kunskap från övningar samt uppgifter för konstruktion och beräkning:

  • baserat på beprövad erfarenhet inom området kunna konstruera enkla elektroniska kretsar baserade på operationsförstärkare, transistorer, dioder och passiva komponenter
  • utifrån brett kunnande inom området kunna analysera elektroniska kopplingar med matematisk analys samt utifrån förståelse för de naturvetenskapliga/fysikaliska lagar som styr funktionen hos enskilda komponenter,
  • samt med fördjupade kunskaper ha förmåga att beskriva de begränsningar som elektroniska komponenter såsom operationsförstärkare har i praktiska kopplingar.
Studenten skall vidare, utifrån laborationer som innefattar förberedelser i form av simulering och beräkning, samt praktiskt arbete gruppvis i lab kunna:
  • självständigt och med helhetssyn hantera uppgifter av laborativ karaktär, där uppgiften innefattar teoretisk analys, förberedelse av experiment, såväl som utförande av experiment,
  • i praktiska laborativa övningar skapa, analysera och utvärdera lösningar för ett problem inom givna ramar,
  • planera och genomföra laborativa uppgifter inom angivna ramar, samt i dessa uppgifter integrera kunskap inom simuleringsverktyg med kunskap om kopplingar samt komponenters begränsningar,
  • simulera och utvärdera beteenden hos elektroniska kretsar via egen kunskap samt simuleringsverktyg avsedda för elektronikkonstruktion och ha god kännedom om de approximationer och antaganden som ofta måste göras vid konstruktion av  elektroniska kretsar,
  • samverka i grupper om två eller tre personer i samband med uppgifter av laborativ karaktär
  • förstå ett behov av ytterligare kunskap inom ett område, samt själv ta ansvar för att inhämta denna kunskap via exempelvis datablad för komponenter som används vid konstruktion och laboration.

Kursinnehåll

Elektronikintroduktion, förstärkarmodeller, operationsförstärkare, dioder, MOS-transistorer, bipolär atransistorer, grundläggande förstärkarkopplingar, CMOS-logik


Genomförande

Föreläsningar. Laborationer med obligatoriska förberedande konstruktions- samt simuleringsuppgifter. Obligatoriska räkneuppgifter.


Examination

Skriftlig tentamen, U 3 4 5
Laborationer, U G


Övrigt
Kursen lägger grunden för kurser i mer avancerade elektroniska byggblock såsom filter, oscillatorer, integrerade kretsar etc.

Examinator
Jonny Johansson

Övergångsbestämmelser
Kursen E0007E motsvarar kursen SME129

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Microelectronic Circuits, 7th ed. 2015.
Sedra/Smith, Oxford University Press, ISBN 9780199339143

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen4.5TG G U 3 4 5
0004Laboration3.0TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.