Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Ledarskap i praktiken 7,5 högskolepoäng

Leadership in practice
Grundnivå, E0010N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Företagsekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt minst 30 hp avklarade kurser med minst godkänt resultat inom ämnet företagsekonomi, varav följande kurser måste ingå; Ledning och organisation av affärsverksamhet (O0017N) 7,5hp och Strategisk ledning (G0011N) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse. Efter godkänd kurs ska studenten kunna… 
• Redogöra för centrala ledarskaps- och motivationsteorier
• Redogöra för centrala teorier inom området grupputveckling och gruppbeteende
• Redogöra för hur kultur och kris/förändring kan påverka ledarskap och gruppbeteende

Färdighet och förmåga. Efter godkänd kurs ska studenten kunna…
• Tillämpa centrala ledarskaps- och motivationsteorier för att analysera eget och andras ledarskap i olika situationer
• Tillämpa centrala teorier inom området grupputveckling och gruppbeteende för att analysera egna och andra gruppers prestation
• Analysera hur kultur och kris/förändring kan påverka eget och andras ledarskap och gruppbeteende
• Presentera egna reflektioner, med stöd i teori, för hur ledarskap i praktiken kan bedrivas på ett effektivt sätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt. Efter godkänd kurs ska studenten kunna…
• Föra resonemang om olika perspektiv inom ledarskap och gruppbeteende
• Kritiskt granska kursens lärmaterial med betoning på vetenskapliga artiklar inom området ledarskap och gruppbeteende


Kursinnehåll
Kursen bygger på tre till varandra relaterade teman, där frågan om hur man åstadkommer ett framgångsrikt ledarskap i praktiken utgör det som förenar temana.

De tre temana kan kortfattat beskrivas enligt följande:
Tema 1: Ledarskap i praktiken med utgångspunkt från ledarskapsteorier och motivationsteorier.
Tema 2: Ledarskap i praktiken med utgångspunkt från teori inom områdena gruppdynamik, grupputveckling och effektiva grupper.
Tema 3: Ledarskap i praktiken med utgångspunkt från situationsbaserad teori. Hur påverkas ledarskapet av sammanhanget, med betoning på situationsfaktorerna kultur och press (förändring/stress/kris)?


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, övningar, lektioner av workshop-karaktär samt seminarier. Alla tre teman har samma uppläggning. Inledande föreläsningar ger en grund. Utifrån denna grund arbetar studenterna i grupper med att ta fram material och presentera det i workshops. Ett seminarium avslutar temat där studentarbeten presenteras och diskuteras. Parallellt med de lärarledda aktiviteterna arbetar studenterna med obligatoriska och frivilliga övningar. Genomförandet av kursen kan komma att ske på engelska.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras på följande sätt
På seminarium 1 delexamineras följande mål :
• Tillämpa centrala ledarskaps- och motivationsteorier för att analysera eget och andras ledarskap i olika situationer
• Presentera egna reflektioner, med stöd i teori, för hur ledarskap i praktiken kan bedrivas på ett effektivt sätt

På seminarium 2 delexamineras följande mål:
• Tillämpa centrala teorier inom området grupputveckling och gruppbeteende för att analysera egna och andra gruppers prestation
• Presentera egna reflektioner, med stöd i teori, för hur ledarskap i praktiken kan bedrivas på ett effektivt sätt

Genom obligatoriska workshops och uppgifter examineras följande mål:
• Redogöra för centrala ledarskaps- och motivationsteorier
• Redogöra för centrala teorier inom området grupputveckling och gruppbeteende
• Redogöra för hur kultur och kris/förändring kan påverka ledarskap och gruppbeteende

Kursens huvudsakliga examination sker i samband med seminarium 3. Där examineras följande mål:
• Tillämpa centrala ledarskaps- och motivationsteorier för att analysera eget och andras ledarskap i olika situationer
• Tillämpa centrala teorier inom området grupputveckling och gruppbeteende för att analysera egna och andra gruppers prestation
• Analysera hur kultur och kris/förändring kan påverka eget och andras ledarskap och gruppbeteende
• Presentera egna reflektioner, med stöd i teori, för hur ledarskap i praktiken kan bedrivas på ett effektivt sätt
• Föra resonemang om olika perspektiv inom ledarskap och gruppbeteende
• Kritiskt granska kursens lärmaterial med betoning på vetenskapliga artiklar inom området ledarskap och gruppbeteende


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med O0014N, IEO346 eller kurs med liknande innehåll.

Examinator
Mats Westerberg

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kurskompendium ”Ledarskap i praktiken”

Robbins, Stephen P. & Judge, Timothy (2017). Organizational behavior [Elektronisk resurs]. 17. ed. Boston: Pearson. ISBN: 978-1-292-14631-7
Robbins, Stephen P. & Judge, Timothy (2017). Organizational behavior. 17th edition. [S.l.]: Pearson Education Limited. ISBN: 1292146303
Ovanstående två publikationer har exakt samma innehåll – det enda som skiljer är formen (elektronisk / fysisk). Du väljer själv den version som passar dig bäst.

Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Seminarieuppgift tema 3U G VG3.00ObligatoriskH21
0002Seminarieuppgift tema 2U G#1.50ObligatoriskH21
0003Seminarieuppgift tema 1U G#1.50ObligatoriskH21
0004Obligatoriska workshops och övningar tema 1-3U G#1.50ObligatoriskH21

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17

Reviderad