Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete i företagsekonomi, specialisering ledarskap och affärsutveckling, kandidat 15 högskolepoäng

Degree project in business administration, specialisation management and business development, Bachelor
Grundnivå, E0012N
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygskala
U G VG
Ämne
Företagsekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt uppnått minst 105 högskolepoäng av de för ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi obligatoriska kurserna i årskurs 1 och 2. Följande kurser ska däri ingå och vara helt avklarade med minst godkänt resultat: Ledning och organisation av affärsverksamhet (O0017N) 7,5 hp, Strategisk ledning (G0011N) 7,5 hp, Vetenskapsteori, metod och etik (G0012N) 15 hp, Företagsekonomisk data och analys (G0013N) 7,5 hp, Ledarskap i praktiken (E0010N) 7,5 hp, Affärsplanering och nyföretagande (E0011N) 7,5 hp, eller motsvarande kurser.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att på ett korrekt sätt tillämpa teori och metod för att lösa ostrukturerade problem med relevans för en yrkesverksamhet som företagsekonom inom området ledarskap och affärsutveckling.

Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:
• Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom ämnesområdet ledarskap och affärsutveckling 
• Tillgodogöra sig vetenskapliga studier och bedöma dess relevans för den egna studien
• Särskilja på/behandla olika teoribildningar inom ämnet på en godtagbar nivå
• Utföra ett motiverat och relevant val av teoretisk grund för det egna arbetet
• Välja och motivera metod för studien med förståelse för valens inverkan på studiens resultat
• Med koppling till vald teori och metod samla in information relevant för problemformuleringen
• På ett relevant sätt skriftligt redovisa den insamlade informationen
• Utifrån vald teori och metod på ett vetenskapligt korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning 
• Bedöma den vetenskapliga och praktiska relevansen av erhållna resultat
• Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt
• Muntligt kommunicera resultat såväl inomvetenskapligt som till individer utan specifika ämneskunskaper 
• Försvara sina resultat
• Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt 

Kursinnehåll
Examensarbetet är en uppsats som skrivs gemensamt av två studenter. Inom ramen för examensarbetet behandlas frågeställningar inom ledarskap och affärsutveckling med ett vetenskapligt angreppssätt. Arbetet presenteras därefter skriftligt och muntligt. Varje student ska också kritiskt granska och opponera på ett annat examensarbete.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen ges i form av sammankomster, seminarier och individuell handledning. Kursen inleds med att studenten författar en kortare uppsatspromemoria (PM) där uppsatsens problemställning och syfte diskuteras. Detta PM ska sedan vidareutvecklas i en planeringsrapport. Både det första PM:et och planeringsrapporten diskuteras vid särskilt anordnade sammankomster. Var student ska sedan individuellt eller tillsammans med en annan student skriva en uppsats och där tillämpa relevanta vetenskapliga metoder. Handledning tillhandahålls inom en tidsrymd av en termin efter att studenten första gången registrerats på kursen.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
I den skriftliga rapporten skall studenten visa förmåga att:
• Logiskt och/eller med användande av referenser motivera den valda problemställningen
• Utifrån den valda problemställningen söka, presentera och utföra motiverade val av teoretisk bas för den egna studien
• Välja och motivera metod för studien med förståelse för valens inverkan på studiens resultat
• Med koppling till vald teori och metod samla in information relevant för problemformuleringen
• På ett relevant sätt skriftligt presentera den insamlade informationen
• Utifrån vald teori och metod på ett korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning 
• Bedöma den vetenskapliga och praktiska relevansen av erhållna resultat
• Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt

Vid den muntliga presentationen och oppositionen skall studenten visa förmåga att:
• Muntligt kommunicera resultat såväl inomvetenskapligt som till individer utan specifika ämneskunskaper 
• Försvara sina resultat

Vid oppositionen på annat arbete skall student visa förmåga att:
• Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt och att kommunicera den utförda granskningen såväl muntligt som skriftligt

För godkänt på kursen krävs deltagande i obligatoriska sammankomster, seminarier samt registrering av arbetet enligt LTUs regler.


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Handledare utses av utbildningsledare i samråd med examinator.

Examinator
Mats Westerberg

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Varierar beroende på arbetets karaktär och inriktning. Val av litteratur sker i samråd mellan handledare, examinator och deltagande studenter.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Start av examensarbeteU G#0.00ObligatoriskV22
0002Opponering av annat examensarbeteU G#0.00ObligatoriskV22
0003Muntlig presentationU G#0.00ObligatoriskV22
0004Godkänd rapportU G VG15.00ObligatoriskV22Ja

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17

Reviderad