KURSPLAN

Engelska 1 för ämneslärare gymnasiet 15 högskolepoäng

English 1 for High School Teachers
Grundnivå, E0012P
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Engelska
Ämnesgrupp (SCB)
Engelska

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska 6


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

·         visa god språklig kompetens i engelska gällande de receptiva förmågorna lyssna och läsa

·         visa god språklig kompetens i engelska gällande de produktiva förmågorna tala och skriva

·         visa förståelse av det engelska språket ur såväl semantiskt som syntaktiskt perspektiv

·         förklara grundläggande fonologiska begrepp samt tillämpa dem i beskrivningen av engelskans ljudstruktur

·         visa god förtrogenhet med gällande styrdokument i gymnasieskolan samt årskurserna 7-9

·         redogöra för språkdidaktiska teorier med fokus på elever på gymnasienivå och hur dessa kan omsättas i skolans praktik

·         i tal och skrift analysera engelskspråkig skönlitteratur utifrån dess narrativa beståndsdelar 


Kursinnehåll

Moment 1: Tillämpad engelska, 7,5 hp

Testbatteri (0,5 hp), receptiv språkfärdighet (2,5 hp), produktiv språkfärdighet (2,5 hp), grammatik (2hp)

Moment 2: Språkdidaktik och litteratur, 7,5 hp

Språkdidaktik (4,5 hp), litteratur (3 hp)Genomförande

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar.


Examination

Moment 1:

Skriftliga och muntliga prov testbatteri (0,5 hp)

Kursuppgifter receptiv språkfärdighet (2,5 hp)

Kursuppgifter produktiv språkfärdighet (2,5 hp)

Skriftlig salstentamen grammatik (2 hp)

Moment 2:

Kursuppgifter språkdidaktik (4,5 hp)

Kursuppgifter litteratur (3 hp)


Examinator
Marie Wallin

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
För all litteratur gäller senaste upplaga om inte annat anges.

Brown, H. Douglas. Principles of language learning and teaching. White Plains, NY: Pearson Longman.
Skolverket. Läroplan för gymnasiet 2011. Stockholm: Skolverket.
Skolverket. Ämnesplan för ämnet engelska. Stockholm: Skolverket.
Internationella vetenskapliga artiklar.
Kopierat eller webbaserat material.
En lista över skönlitteratur tillhandahålls av undervisande lärare vid kursens början. Inga översatta eller förkortade versioner av litteraturen får användas

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Skriftliga och muntliga prov testbatteriU G#0.50ObligatoriskH20
0002Kursuppgifter produktionU G VG2.50ObligatoriskH20
0003Kursuppgifter receptionU G VG2.50ObligatoriskH20
0004Skriftlig salstentamen grammatikU G VG2.00ObligatoriskH20
0005Kursuppgifter språkdidaktikU G VG4.50ObligatoriskH20
0006Kursuppgifter litteraturU G VG3.00ObligatoriskH20