Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Engelska B 30 högskolepoäng

English, B
Grundnivå, E0012S
Version
Kursplan gäller: Vår 2023 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Engelska
Ämnesgrupp (SCB)
Engelska
Ingår i huvudområde
Engelska

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska A 30 hp.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

  Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

·         producera texter i enlighet med konventioner för akademiskt skrivande på engelska

·         redogöra för centrala litterära strömningar från renässansen fram till 1900-talets början

·         läsa och analysera litterära texter i ett kulturellt och historiskt perspektiv

·         analysera förhållandet mellan språk och samhälle och hur detta tar sig uttryck i språkanvändning

·         förstå hur analys av stora textmängder kan belysa språkanvändning ur ett samhälleligt perspektiv

·         visa grundläggande kunskaper i engelsk språkhistoria

·         visa grundläggande förståelse för kopplingarna mellan språk, kognition och semantik 


Kursinnehåll

Moment 1: Akademiskt skrivande (6 hp)

Moment 2: Litteratur (6 hp)

Moment 3: Språk och samhälle (6 hp)

Moment 4: Litteratur och samhälle (6 hp)

Moment 5: Lingvistik och språkhistoria (6 hp)

Lingvistik (4 hp), språkhistoria (2hp) 


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Moment 1-3:
Undervisningen kommer till största delen att bestå av arbetssätt som främjar studentens eget lärande, vilket innebär aktivt deltagande under lektioner, seminarier och gruppdiskussioner.

Moment 4:
Enskild handledning alternativt i grupp.
Opposition på en B-uppsats och försvar av den egna uppsatsen. 
Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Moment 1 . Språkteori Skriftlig tentamen i engelsk lingvistik (3 hp) Skriftliga inlämningsuppgifter i akademiskt skrivande (3hp) Tentamen i översättning (1.5 hp)
Moment 2. Språk, litteratur och samhälle Muntlig presentation och skriftliga inlämningsuppgifter i språk och samhälle (3hp) Muntlig presentation och uppsats i litteratur och samhälle (4,5 Hp)
Moment 3. Litteratur Skriftliga inlämningsuppgifter (7.5 hp)
Moment 4. PM & B-uppsats Skrifligt PM (1.5 hp) Uppsats, responsarbete, muntlig presentation av uppsats (6hp) Varje prov bedöms med någon av betygsgraderna Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl Godkänd på kursen krävs att den studerande skall ha uppnått Väl Godkänd på tillsammans minst 22,5 hp.

Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Övergångsbestämmelser
Kursen E0012S motsvarar kursen KSS602

Examinator
Malin Lidström Brock

Övergångsbestämmelser
Kursen E0012S motsvarar kursen KSS602

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1
OBS! För all kurslitteratur gäller senaste upplaga om inte annat anges.

Moment 1. Språkteori
Greenbaum, S. & R. Quirk. A Student's Grammar of the English Language. Harlow: Longman.
Romaine, S. Language in Society. Oxford: Oxford University Press.

Moment 2. Språk, litteratur och samhälle
Melchers, G. & P. Shaw. World Englishes. London: Hodder Arnold
En lista över skönlitteratur tillhandahålls av läraren innan kursen börjar.
Inga översatta eller förkortade versioner av litteraturen får användas.

Moment 3. Litteratur
En lista över skönlitteratur tillhandahålls av läraren innan kursen börjar.
Inga översatta eller förkortade versioner av litteraturen får användas.

Moment 4. PM & B-uppsats
Länk till Guidelines: http://www.ltu.se/polopoly_fs/1.3133!guidelines%20for%20writing%20english%20essays%20-%20jan08.doc

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0017Tentamen. Lingvistik, moment 1U G VG *3.00ObligatoriskH13
0019Tentamen. Översättning, moment 1U G VG *1.50ObligatoriskH13
0022Inlämningsuppgifter. Litteratur, moment 3U G VG *7.50ObligatoriskH13
0023PM. Moment 4U G VG *1.50ObligatoriskH13
0024B-uppsats. Moment 4U G VG *6.00ObligatoriskH13
0025Inlämningsuppgifter. Akademiskt skrivande 1U G VG *3.00ObligatoriskH14
0026Kursuppgifter. Språk och samhälle, moment 2U G VG *3.00ObligatoriskH15
0027Kursuppgifter. Litteratur och samhälle, moment 2U G VG *4.50ObligatoriskH15

Kursplanen fastställd
av Linjenämnden UKI 2007-01-23

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2022-02-11