Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Engelska B 30 högskolepoäng

English, B
Grundnivå, E0012S
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Engelska
Ämnesgrupp (SCB)
Engelska
Ingår i huvudområde
Engelska

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska A 30 hp.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs kan studenten:
•    presentera ett arbete inför ett större antal personer på ett sätt som motsvarar de krav som ställs i allmänt formella sammanhang, beträffande både uttal, intonation, ordval och struktur
•    identifiera och beskriva olika varianter av engelska som talas i världen samt diskutera på vad sätt och varför olika attityder till språkvariation uppstår
•    redogöra för sambandet mellan språk, samhälle och kön
•    producera en text som visar på förståelse för de konventioner på vilka akademiskt skrivande på engelska baseras
•    självständigt leta efter vetenskapliga artiklar med hjälp av universitetsbibliotekets sökverktyg
•    i produktion av text visa på kunskap om på vilka sätt det är accepterat att använda sig av andras arbeten och hur korrekta referenser görs till dessa
•    redogöra för de viktigaste litterära strömningarna från renässansen fram till 1900-talets början
•    läsa och analysera litterära texter i ett kulturellt och historiskt perspektiv samt förstå vikten av dessa perspektiv i relation till sig själv, den egna kulturen, och nutiden
•    avgränsa en för ämnet intressant forskningsfråga och under handledning genomföra ett mindre forskningsprojekt samt dokumentera det enligt gängse normer för vetenskapligt arbete (uppsats)
•    diskutera sin egen och andras uppsatser i seminarier

Kursinnehåll
Moment 1. Språkteori (7,5 hp)
Inriktning: Fördjupade studier av engelsk lingvistik (3 hp). Akademiskt skrivande (3 hp). Fortsatta övningar i översättning av texter från svenska till engelska (1,5 hp).
Undervisning: Föreläsningar, lektionsundervisning, övningar och gruppdiskussioner.

Moment 2. Språk, litteratur och samhälle (7,5 hp)
Inriktning: Studium av olika nationella varianter av engelska och attityder till dessa (3 hp). Studium av litteratur från den engelskspråkiga världen (4,5 hp).
Undervisning: Föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner.

Moment 3. Litteratur (7,5 hp)
Inriktning: Studium av de viktigaste litterära strömningarna från renässansen fram till 1900-talets början samt deras historiska och intellektuella bakgrund. Kännedom om de viktigaste engelskspråkiga författarna under dessa århundraden samt analys och diskussion av några representativa verk.
Undervisning: Seminarier.

Moment 4. PM & B-uppsats (7,5 hp)
Inriktning: Studenten skriver ett PM och en vetenskaplig uppsats med stöd av en handledare. Ämnet för forskningsuppgiften berör engelskan ur ett lingvistiskt, didaktiskt, socio-kulturellt eller litterärt perspektiv.
Undervisning: Enskild handledning alternativt i grupp. Respons på andras uppsatser vid uppsatsseminarier.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Moment 1-3:
Undervisningen kommer till största delen att bestå av arbetssätt som främjar studentens eget lärande, vilket innebär aktivt deltagande under lektioner, seminarier och gruppdiskussioner.

Moment 4:
Enskild handledning alternativt i grupp.
Opposition på en B-uppsats och försvar av den egna uppsatsen. 

Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida. Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Moment 1 . Språkteori Skriftlig tentamen i engelsk lingvistik (3 hp) Skriftliga inlämningsuppgifter i akademiskt skrivande (3hp) Tentamen i översättning (1.5 hp)
Moment 2. Språk, litteratur och samhälle Muntlig presentation och skriftliga inlämningsuppgifter i språk och samhälle (3hp) Muntlig presentation och uppsats i litteratur och samhälle (4,5 Hp)
Moment 3. Litteratur Skriftliga inlämningsuppgifter (7.5 hp)
Moment 4. PM & B-uppsats Skrifligt PM (1.5 hp) Uppsats, responsarbete, muntlig presentation av uppsats (6hp) Varje prov bedöms med någon av betygsgraderna Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl Godkänd på kursen krävs att den studerande skall ha uppnått Väl Godkänd på tillsammans minst 22,5 hp.

Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform. 

Övergångsbestämmelser
Kursen E0012S motsvarar kursen KSS602

Examinator
Malin Lidström Brock

Övergångsbestämmelser
Kursen E0012S motsvarar kursen KSS602

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
OBS! För all kurslitteratur gäller senaste upplaga om inte annat anges.

Moment 1. Språkteori
Greenbaum, S. & R. Quirk. A Student's Grammar of the English Language. Harlow: Longman.
Romaine, S. Language in Society. Oxford: Oxford University Press.

Moment 2. Språk, litteratur och samhälle
Melchers, G. & P. Shaw. World Englishes. London: Hodder Arnold
En lista över skönlitteratur tillhandahålls av läraren innan kursen börjar.
Inga översatta eller förkortade versioner av litteraturen får användas.

Moment 3. Litteratur
En lista över skönlitteratur tillhandahålls av läraren innan kursen börjar.
Inga översatta eller förkortade versioner av litteraturen får användas.

Moment 4. PM & B-uppsats
Länk till Guidelines: http://www.ltu.se/polopoly_fs/1.3133!guidelines%20for%20writing%20english%20essays%20-%20jan08.doc

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0017Tentamen. Lingvistik, moment 1U G VG *3.00ObligatoriskH13
0019Tentamen. Översättning, moment 1U G VG *1.50ObligatoriskH13
0022Inlämningsuppgifter. Litteratur, moment 3U G VG *7.50ObligatoriskH13
0023PM. Moment 4U G VG *1.50ObligatoriskH13
0024B-uppsats. Moment 4U G VG *6.00ObligatoriskH13
0025Inlämningsuppgifter. Akademiskt skrivande 1U G VG *3.00ObligatoriskH14
0026Kursuppgifter. Språk och samhälle, moment 2U G VG *3.00ObligatoriskH15
0027Kursuppgifter. Litteratur och samhälle, moment 2U G VG *4.50ObligatoriskH15

Kursplanen fastställd
av Linjenämnden UKI 2007-01-23

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2021-02-10