Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Engelska A 30 högskolepoäng

English A
Grundnivå, E0013S
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Engelska
Ämnesgrupp (SCB)
Engelska
Ingår i huvudområde
Engelska

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

  Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

·         kommunicera på och förstå talad och skriven engelska på olika stilnivåer

·         visa grundläggande kunskaper i praktisk fonetik

·         visa kunskap om hur det engelska språket är uppbyggt

·         läsa, förstå, tolka och analysera enskilda litterära verk utifrån grundläggande litterära termer

·         redovisa kunskap om och förståelse av enskilda engelskspråkiga litterära verk i deras kulturella, historiska och språkliga kontexter

·         ha goda kunskaper om förhållandet mellan språk och samhälle och hur detta tar sig uttryck i språkanvändning

·         ha kännedom om hur olika kontexter och ords betydelser påverkar användning och förståelse av engelska språket 


Kursinnehåll

Moment 1: Muntlig kommunikation och skriftlig produktion (6 hp)

Moment 2: Grammatik (6 hp)

Moment 3: Litteraturstudium (6 hp)

Moment 4: Lingvistik (6 hp)

Moment 5: Litteratur och samhälle (6 hp) 


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Under rubriken Kursinnehåll beskrivs genomförandet för respektive moment.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Under rubriken Kursinnehåll beskrivs examinationen för respektive moment.
 
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform. 


Övergångsbestämmelser
Kursen E0013S motsvarar kursen KSS603

Examinator
Malin Lidström Brock

Övergångsbestämmelser
Kursen E0013S motsvarar kursen KSS603

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1
Observera: För all kurslitteratur gäller senaste upplaga om inte annat anges.

Moment 1. Muntlig kommunikation och skriftlig produktion
Genetti, Carol (Ed.). How languages work: An introduction to language and linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
Ytterligare material tillhandahålls av läraren.

Moment 2. Engelskans struktur och allmän lingvistik
Börjars, K., & Burridge, K. Introducing English grammar. Abingdon, Oxon: Routledge.
Genetti, Carol (Ed.). How languages work: An introduction to language and linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Moment 3. Språk, litteratur och kultur
Mooney, A., Thomas, L. & Peccei, J.S. (eds). Language, society and power : An introduction. Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge
Ytterligare nätbaserat material tillkommer.

Moment 4. Litteraturstudium
En lista över skönlitteratur tillhandahålls av läraren innan kursens början
Inga översatta eller förkortade versioner av litteraturen får användas

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0011Tentamen. Fonetik, moment 1U G VG *1.50ObligatoriskH13
0012Muntlig produktion, moment 1U G VG *3.00ObligatoriskH13
0013Inlämningsuppgifter, moment 1U G VG *3.00ObligatoriskH13
0014Tentamen. Grammatik, moment 2U G VG *3.00ObligatoriskH13
0015Tentamen. Lingvistik, moment 2U G VG *3.00ObligatoriskH13
0016Tentamen. Översättning, moment 2U G VG *1.50ObligatoriskH13
0017Kursuppgifter. Språk, moment 3U G VG *3.00ObligatoriskH13
0018Kursuppgifter. Litteratur, moment 3U G VG *4.50ObligatoriskH13
0020Kursuppgifter. Litteratur, moment 4U G VG *7.50ObligatoriskH17

Kursplanen fastställd
av Institutionen för språk och kultur 2007-01-23

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2022-02-11