Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Engelska C 30 högskolepoäng

English, C
Grundnivå, E0014S
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Engelska
Ämnesgrupp (SCB)
Engelska
Ingår i huvudområde
Engelska

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska B, 30hp.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att studenten efter avslutad kurs
  • har skaffat sig allsidig färdighet i användning av engelska i tal och skrift samt fördjupade kunskaper inom lingvistik, litteratur och översättning
  • har kunskap om olika teoretiska förhållningssätt till forskningsproblem och förmåga att tillämpa dessa
  • besitter förmågan att utföra en självständig forskningsuppgift enligt vedertagna vetenskapliga metoder.
  • har kunskaper i engelsk språkhistoria.

Kursinnehåll
Moment 1: Språkvetenskaplig fördjupningskurs och språkfärdighet. (7,5 hp )
  • Kognitiv lingvistik och kategorisering (4.5 hp)
  • Engelsk språkhistoria (1.5 hp)
  • Översättning (1.5 hp)
Moment 2: Litteraturvetenskaplig fördjupningskurs. (7.5 hp)
  • Modern engelsk prosa, poesi och litteraturteori.
Moment 3: Vetenskaplig uppsats (1.0 + 14.0 hp)
Studenten formulerar ett forskningsproblem utifrån ett PM (1.0 hp) och utifrån detta en vetenskaplig uppsats (14.0 hp). Ämnet för forskningsuppgiften berör det engelska språket ur en lingvistiskt, didaktiskt eller litteraturvetenskapligt perspektiv.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Moment 1 och 2: Undervisningen sker i seminarie- eller lektionsform där studenten deltar aktivt i diskussioner kring kurslitteraturen och utför givna arbetsuppgifter. Kursdeltagarna ansvarar för att främja såväl andras som eget lärande genom att på ett konstruktivt sätt bidra till diskussioner i anknytning till kurstillfällena.

Moment 3:
- Handledning enskilt och/eller i grupp
- Produktion av ett PM och en uppsats
- Opposition på en uppsats och försvar av den egna uppsatsen
Uppsatsen är en forskningsuppgift som genomförs av studenten med stöd av en handledare enligt vedertagen vetenskaplig metod. Tiden för handledning är begränsad till maximalt 20 timmar per arbete. Handledarens samtal med studenten, läsning av och respons på uppsatsen samt tid för seminarier inkluderas i denna tid.

Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Moment 1: avslutas med skriftliga tentamina

Moment 2: examineras kontinuerligt i seminarieform där litteraturen presenteras och diskuteras fortlöpande. För att erhålla betyget Godkänd i Moment 2 ska den studerande ha deltagit aktivt i diskussionerna vid undervisningstillfällena och/eller lämnat in skriftliga arbeten som visar att hon eller han har förstått arbetsuppgifterna och uppfyllt målen för dessa. För att erhålla betyget Väl godkänd ska den studerande dessutom på ett mycket konstruktivt sätt ha bidragit till intressanta och givande diskussioner. Sammankomsterna är att se som enskilda examenstillfällen och är därför obligatoriska

Moment 3: Uppgiften redovisas i en vetenskaplig uppsats som försvaras vid ett seminarium. Opposition av en uppsats ingår som en del av examinationen.

OBS! För att uppnå godkänt resultat på kursavsnitt som inte avslutas med skriftlig tentamen/prov krävs, förutom fullgörande av angivna uppgifter, minst 80 % närvaro av schemalagd tid. För att erhålla betyget VG på hela kursen, måste studenten ha fått betyget VG på minst 22,5 hp av kursens totala poängantal.

Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.    


Övrigt
C-uppsats; registreras och publiceras i fulltext i elektronisk form (pdf-fil) av studenten via LTUs web-sida http://epubl.ltu.se. Restriktion: Efter ordinarie examinationstillfälle har studenten rätt till omexamination vid högst 4 tillfällen.

Övergångsbestämmelser
Kursen E0014S motsvarar kursen KSS607

Examinator
Marie Nordlund

Övergångsbestämmelser
Kursen E0014S motsvarar kursen KSS607

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Observera:
För all kurslitteratur gäller senaste upplaga om inte annat anges.

Moment 1. Språkvetenskaplig fördjupningskurs och språkfärdighet
Aitchison, Jean. Words in the Mind. Oxford: Blackwell.
Ungerer, Fredrich & Hans Jörg Schmid An Introduction to Cognitive Linguistics. Harlow: Pearson Longman.

Moment 2. Litteraturvetenskaplig fördjupningskurs
Skönlitteratur:
En lista över kursens skönlitteratur tillhandahålls av undervisande lärare innan kursens början.

Litteraturhistoria och litteraturkritik:
Barry, Peter., Beginning theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory. (läses kursivt)
Literary theory (kopierat material).

Moment 3. PM och C-uppsats.
Guidelines for writing: http://www.ltu.se/polopoly_fs/1.3133!guidelines%20for%20writing%20english%20essays%20-%20jan08.doc

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0008Tentamen. Lingvistik, moment 1U G VG *4.50ObligatoriskH13
0009Tentamen. Språkhistoria, moment 1U G VG *1.50ObligatoriskH13
0010Tentamen. Översättning, moment 1U G VG *1.50ObligatoriskH13
0011Kursuppgifter, moment 2U G VG *7.50ObligatoriskH13
0013PM, moment 3U G VG *1.00ObligatoriskH14
0014C-uppsats, moment 3U G VG *14.00ObligatoriskH14

Kursplanen fastställd
av Institutionen för språk och kultur 2007-01-23

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2021-02-10