Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Engelska 2 30 högskolepoäng

English 2
Grundnivå, E0025S
Version
Kursplan gäller: Vår 2023 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G VG
Ämne
Engelska
Ämnesgrupp (SCB)
Engelska

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska 1, 30 hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

  Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

·       producera texter i enlighet med konventioner för akademiskt skrivande på engelska  

·       redogöra för centrala litterära strömningar från renässansen fram till 1900-talets början

·       läsa och analysera litterära texter i ett kulturellt och historiskt perspektiv

·       analysera förhållandet mellan språk och samhälle och hur detta tar sig uttryck i språkanvändning

·       förstå hur analys av stora textmängder kan belysa språkanvändning ur ett samhälleligt perspektiv

·       visa grundläggande kunskaper i engelsk språkhistoria  

·       visa grundläggande förståelse för kopplingarna mellan språk, kognition och semantik  


Kursinnehåll

Moment 1: Akademiskt skrivande (6 hp)

Moment 2: Litteratur (6 hp)

Moment 3: Språk och samhälle (6 hp)

Moment 4: Litteratur och samhälle (6 hp)

Moment 5: Lingvistik och språkhistoria (6 hp)

Lingvistik (4 hp), språkhistoria (2hp) 


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Föreläsningar, seminarier, gruppövningar, gruppdiskussioner, muntliga och skriftliga övningar.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Kursuppgifter Akademiskt skrivande (6 hp)

Kursuppgifter Litteratur (6 hp)

Kursuppgifter Språk och samhälle (6 hp)

Kursuppgifter Litteratur och samhälle (6 hp)

Kursuppgifter Lingvistik (4 hp)

Skriftlig tentamen Språkhistoria (2 hp) 


Examinator
Malin Lidström Brock

Litteratur. Gäller från Vår 2023 Lp 3
För all litteratur gäller senaste upplaga om inte annat anges. Inga översatta eller förkortade texter får användas.

Moment 1: Akademiskt skrivande

Moment 2: Litteratur

Moment 3: Språk och samhälle

Moment 4: Litteratur och samhälle

Moment 5: Lingvistik och språkhistoria

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Kursuppgifter Akademiskt skrivandeU G VG6.00ObligatoriskV23
0002Kursuppgifter LitteraturU G VG6.00ObligatoriskV23
0003Kursuppgifter Språk och samhälleU G VG6.00ObligatoriskV23
0004Kursuppgifter Litteratur och samhälleU G VG6.00ObligatoriskV23
0005Kursuppgifter LingvistikU G VG4.00ObligatoriskV23
0006Skriftlig tentamen SpråkhistoriaU G VG2.00ObligatoriskV23

Kursplanen fastställd
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2022-02-11

Reviderad