Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Telekommunikationsteknik 7,5 Högskolepoäng

Telecommunications Techniques
Avancerad nivå, E7002R
Version
Kursplan gäller: Höst 2012 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Datorkommunikation
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Flervariabelanalys och datorverktyg (M0032M), Elkretsteori (E0003E), Elektronik (E0007E), eller motsvarande kunskaper.


Urval

Högskolepoäng 20-285 hpMål/Förväntat studieresultat

Kursens mål är att ge studenten en förståelse för analoga och digitala kommunikationssystem. Vidare ska kursen ge en inblick i de speciella krav som gäller för satellitkommunikation. Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

 • Ge en översikt över ett antal kommunikationssystem vad avser topologi och användningsområden, samt identifiera krav och lämpliga teknologival för systemets olika delar
 • Genomföra en analys av ett kommunikationssystem, eller delar därav för att bestämma prestanda såsom signal-brusförhållande, bitfelshastighet, överföringskapacitet, utnyttjandegrad och länkbudget.
 • Beskriva, analysera och utföra brökningar på transmissionsmedia såsom ledningar, optiska fibrer, vågledare och radiofrekvenslänkar inklusive antenner.
 • Beskriva , utföra beräkningar och mätningar på ett antal olika tekniker för signalöverföring:  beskrivning av signaler i frekvensdomänen, kanaldelning, modulation och de-modulation.
 • Beskriva vanliga kommunikationsprotokoll
 • Beskriva ett antal metoder för felkorrigering
 • I samarbete med kollegor utföra praktiska projekt och mätningar, samt skriva tekniska rapporter på engelska.

Kursinnehåll
Kursinnehåll:
 • En översikt över kommunikationssystem och anpassning av signaler till transmissionsmedia såsom ledningar, fiberoptik, vågledare och radiofrekvenslänkar.
 • Nätverkstopologier
 • Informationsteori, kodning och kapacitet
 • Frekvenstransponering och modulationsteori, metoder och system.
 • Brus, bruskällor, brusfaktor, brustemperatur, bitfelshastighet.
 • Olika typer av antenner och antennarrayer, antenndiagram, förstärkning.
 • Länkbudget

Genomförande

Undervisningen utgörs av en kombination av lärarledda lektioner, laborationer samt enskilda

övningar och tekniska rapporter. Studenten skall också skriva två artiklar på något av de

ämnesområden  som finns angivna i kursplanen men som inte presentera på lektioner.


Examination
För att erhålla betyg på kursen skall studenten ha deltagit på alla obligatoriska moment, ha godkända rapporter på alla obligatoriska moment och inlämningsuppgifter samt erhållit minst betyget 3 på skriftlig tentamen. 

Examinator
Anita Enmark

Övergångsbestämmelser
Kursen E7002R motsvarar kursen RYM037

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Dunlop, J. & Smith, D.G. (2001) Telecommunications Engineering (3rd ed.) Cheltenham, U.K.:Nelson Thornes Ltd. ISBN: 0-7487-4044-9

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen4.5G U 3 4 5
0002Laborationer3.0U G#

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för rymdvetenskap 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2012-03-14