Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Engelska på avancerad nivå med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng

Advanced Studies in English and Education
Avancerad nivå, E7002S
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Engelska
Ämnesgrupp (SCB)
Engelska
Ingår i huvudområde
Engelska

Behörighet

Engelska C or 60-90 hp of English studies within a teaching degree


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Vid kursens slut förväntas studenten kunna visa följande:

·        Kunskaper i de huvudsakliga teorierna inom språkinlärning

·        Kunskaper i hur individuella skillnader, sociokulturella faktorer och förhållanden mellan språk påverkar andraspråksinlärning

·        Förståelse för forskningens gränser och relationen mellan forskning och undervisning

·        Grundläggande kunskaper om forskningsmetoder som används inom ämnet engelska och didaktik, samt förmågan att tolka forskningsresultat

·        Specialistkunskaper inom minst ett område inom engelska och didaktik

·        Kunskaper i hur en forskningsfråga utvecklas och (med stöd) planera, genomföra och rapportera en lösning på ett forskningsproblem


Kursinnehåll
Modul 1. Andraspråksinlärning och Forskningsmetodik (lp 1)

Via textstudier, inspelade föreläsningar och diskussionsseminarier introduceras studenterna i de huvudsakliga teorierna inom språkinlärning, med särskilt fokus på andraspråksinlärning och engelska i ett svenskt sammanhang. Studenterna studerar också vanligt förekommande forskningsmetoder och metoder för datainsamling. Studenterna kommer dessutom att ges tillfälle att förbättra sina bibliotekskunskaper och de förväntas därefter att på egen hand leta upp och värdera källor. Stöd i att tolka statistiska anslyser och förstå hur forskning rapporteras kommer också att ges.

Modul 2.Specialisering inom andraspråkstillägning (lp 2)

I den här modulen ges studenterna möjlighet att specialisera sig inom andraspråksinlärning genom studier inom ett existerande forskningsområde vid LTU. Ämnena erbjuds i rotation och inkluderar litteratur, lingvistik, kultur, policy och andraspråksinlärning. För mer inormation om vilka alternativ som erbjuds under ett visst år ombedes sökande att kontakta examinatorn.
Via textstudier, inspelade föreläsningar och diskussionsseminarier, introduceras studenterna i de grundläggande frågeställningarna, debatterna och problemen inom specialämnet. Studenterna förväntas att på egen hand leta upp och värdera källor. Kursen erbjuder också stöd i förståelsen av forskningsmetoder och/eller datainsamling inom specialiseringen.  

Modul 3. Examensuppsats, PM och opponering (lp 3-4)

Studenterna formulerar ett forskningsproblem i form av ett PM (1 hp). Utifrån PM:et utvecklar de sedan en akademisk uppsats med stöd i form av gruppmöten på distans. (13,5 hp). Examensuppsatsen kommer därefter att presenteras under en opponering som sker direkt på webben. Studenterna måste också opponera på någon annans uppsats under samma seminarium (0,5 hp). Uppsatsämnet måste relatera till forskning inom engelska från ett didaktiskt perspektiv.
Kommentarer
Studenten måste själv registrera och publicera slutuppsatsen i fulltext i ett elektroniskt format (pdf) via LTU’s hemsida, http://epubl.ltu.se.

Genomförande

Kursen undervisas helt på distans och på engelska. Studenterna förväntas producera texter som demonsterar avancerade kunskaper i akademiskt skrivande. Kursen är helt webbaserad och kombinerar seminarier i realtid, inspelade föreläsningar och självstudier med skriftliga och muntliga uppgifter. Undervisningen sker dagtid och där så anges kräver seminarierna obligatorisk närvaro. Undervisningen sker delvis i form av obligatoriska grupparbeten, där deltagarna förväntas stödja varandras lärande genom konstruktiv återkoppling. Studenterna förväntas att själva ombesörja tillgången till datorer som stödjer vanligt förekommande programvaror för akademiska studier.

Kursen ges på halvfart (50 % studietakt) och studenterna förväntas avsluta sina studier ett år efter kursens början.


Examination
Högskolepoäng
Number    Type    Credits    Grade
0001    Kursuppgifter Andraspråksinlärning (ASI)    4.5    U G VG
0002    Kursuppgifter Forskningsmetodik, Skrivuppgifter & Statistik    3.0    U G VG
0003    Kursuppgifter Specialisering inom metodik för ASI     1.5    U G VG
0004    Kursuppgifter Specialisering inom ASI    6.0    U G VG
0005    Examensuppsats, PM    1.0    U G
0006    Examensuppsats, text    13.5    U G VG
0007    Examensuppsats opponering & defence    0.5    U G VG

Observera! För att uppnå betyget VG för hela kursen måste studenten ha uppnått VG på minst 22,5 av kursen totala antal högskolepoäng.


Övrigt
Karriärmöjligheter

Programmet förbereder studenter för karriärer som kräver solida kunskaper och akademiska färdigheter i engelska. Sådana karriärer inkluderar positioner inom högre utbildning, skolor, museer, arkiv, bibliotek, förlag, lokala och statliga myndigheter, departement, turism och media (journalistik, översättning). Kursen är idealisk för förstalärare och för personer som vill utöva forskning på högre nivå, eftersom den kvalificerar studenter för doktorandstudier vid LTU.


Examinator
Marie Nordlund

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
NB: För all kurslitteratur gäller den senaste versionen av kurslitteraturlistan.
Modul 1. Andraspråksinlärning och Forskningsmetodik (Q1)
Andraspråksinlärning
Ett urval artiklar kommer att tillhandahållas under kursens gång.
Gass, S. M., & Mackey, A. (Eds.) (2013). The Routledge Handbook of Second Language Acquisition. London and New York: Routledge.
VanPatten, B. and J. Williams (Eds.) (2015). Theories in Second Language Acquisition. London and New York: Routledge.
Forskningsmetodik
McDonough, J., & McDonough, S. (2014). Research Methods for English Language Teachers. London and New York: Routledge.
Tarone, E. E., Gass, S. M., & Cohen, A. D. (2013). Research Methodology in Second-Language Acquisition. London and New York: Routledge.
Module 2. Sepcialisering inom SLA
Ett exempel på litteraturlistan för en modul som fokuserar på material för andraspråkinlärning
Undervisningsmaterial i EFL-klassrummet
Ett urval artiklar kommer att tillhandahållas under kursens gång.
Harwood, N. (Ed.). (2010). English Language Teaching Materials: Theory and Practice. New York: Cambridge University Press.
McGrath, I. (2013). Teaching Materials and the Roles of EFL/ESL Teachers: Practice and Theory. London: A&C Black.
Tomlinson, B. (2013). Applied Linguistics and Materials Development. London: A&C Black.
Forskningsmetodik
Dörnyei, Z. (2007). Research Methods in Applied Linguistics: Quantitative, Qualitative, and Mixed Methodologies. Oxford: Oxford University Press.
Modul 3. PM och Examensuppsats
Studenterna skapar sin egen litteraturlista med hjälp från handledaren
Skrivråd
http://www.ltu.se/polopoly_fs/1.3133!guidelines%20for%20writing%20english%20essays%20-%20jan08.doc
Kursen ges av
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Kursuppgifter Andraspråksinlärning (ASI)U G VG *4.50ObligatoriskH17
0002Kursuppgifter Forskningsmetodik, Skrivuppgifter & StatistikU G VG *3.00ObligatoriskH17
0003Kursuppgifter Specialisering inom metodik för ASIU G VG *1.50ObligatoriskH17
0004Kursuppgifter Specialisering inom ASIU G VG *6.00ObligatoriskH17
0005Examensuppsats, PMU G#1.00ObligatoriskH17
0006Examensuppsats, textU G VG *13.50ObligatoriskH17
0007Examensuppsats opponering & defenceU G VG *0.50ObligatoriskH17

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14