Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Strategiskt entreprenörskap 7,5 Högskolepoäng

Strategic entrepreneurship
Avancerad nivå, E7003N
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Entreprenörskap
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi

Behörighet

Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng inom huvudområdet företagsekonomi.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs skall studenten kunna
1 resonera kring begrepp kopplade till strategiskt entreprenörskap och affärsutveckling
2 hantera olika affärsutvecklingssituationer där fokus ligger på att:
   a identifiera kritiska framgångsfaktorer för lyckad affärsutveckling
   b resonera kring problem och möjligheter vid organisatorisk tillväxt
   c förstå hur ledarens agerande kan påverka affärsutvecklingsprocesser
   d analysera och värdera eget och andras arbete inom adresserat ämne
   e presentera sitt arbete både muntligt och skriftligt på ett professionellt sätt

Kursinnehåll
En global ekonomi och krav på tillväxt och förnyelse medför att de flesta viktiga befattningar inom näringslivet kräver insikt i affärsutvecklingsfrågor. Affärsutveckling handlar huvudsakligen om hur man som ledare genom medveten styrning av en organisations affärsområden kan skapa och hantera tillväxt i befintliga organisationer. Fokus ligger på affärsområdesnivå och studenten övas i att vara tillskriven affärsområdesansvarig och hantera hur enheten skall agera för att skapa en hållbar tillväxt på både kort och lång sikt.

Genomförande
Undervisningen sker i form av handledning, seminarier och föreläsningar. I kursen ingår näringslivsanknutna projektarbeten och näringslivsbaserade case samt gästföreläsare från näringslivet.

Examination
Examination sker genom obligatoriska moment med skriftliga inlämningsuppgifter som utförs enskilt och i grupp.Lärandemål 2 examineras huvudsakligen genom två större projektuppgifter som utföres i grupp. Lärandemål 2a-c examineras av innehållet i de skriftliga rapporterna och de muntliga svar som ges på seminarierna, medan lärandemål 2d-e examineras genom utförandet av rapporterna och presentationerna samt de oppositioner som utförs vid de seminarier som är kopplade till respektive projekt. Lärandemål 1 och en komplettering av lärandemål 2a-c examineras genom en enskild hemtentamen vid kursens slut.

Övrigt
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med kursen E7001N.
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Mats Westerberg

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Wickham, P. (2006). Strategic Entrepreneurship 4 ed, Prentice Hall
Artikel/bokkapitelkompendium
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Obligatoriska uppgifter7.5U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2012-03-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-02-15